รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2562