ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2561

ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามประเภทและขนาดจำนวนนักเรียน (7 ขนาด) ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 2 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน (4 ขนาด) ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน จำแนกรายชั้น เพศ จำนวนห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบ เครื่องเขียน แบบเรียนและอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทางมาเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุรายชั้น ปีการศึกษา 2560

ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อ

ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

ตารางที่ 11 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามประเภท และเพศ ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 12 จำนวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 13 จำนวนโรงเรียน จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 – 2561

ตารางที่ 14 จำนวนนักเรียน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2557 - 2561

ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2556 – 2560

ตารางที่ 16 ทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 17 ทะเบียนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 18 ทะเบียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียน ครู แยกเพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 20 จำนวนนักเรียน ครู แยกเพศ และห้องเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 21 จำนวนนักเรียน ครู แยกเพศ และห้องเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 22 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 23 จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิ และวิทยฐานะทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 24 จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 25 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 28 จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีเดินทาง ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 29 จำนวนนักเรียน จำแนกตามน้ำหนักและส่วนสูง เทียบเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 30 จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 31 จำนวนนักเรียน จำแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียนติด G (ไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก) จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2561

ตารางที่ 33 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2560

ตารางที่ 34 จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2560

ตารางที่ 35 จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

ตารางที่ 36 จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 2560