กลุ่มอำนวยการ

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารประกอบการจัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 [word]

- คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 [pdf]

- เอกสารแนบเพิ่มเติม (ตารางคำอธิบายเกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 O-NET)

- Power Point บรรยายพิเศษ ผอ.กพร. [pptx]

- Power Point ตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 [pptx]

  • ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2561

- แบบ ปร 4 - 5 - 6

- ตาราง Factor F

- บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

>> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

  • 06/02/61 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูล งานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อ ส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org และการให้บริการศูนย์สารสนเทศและ องค์ความรู้ : OEC Knowledge and Data Center ทางเว็บไซต์ www.onec.go.th ซึงให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ทางการศึกษาจากต่างประเทศที่สามารถ Download ได้ทั้งบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
  • 15/11/60 ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม >> รายละเอียดโครงการ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1