หนังสือแจ้งเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือ


ใบแทรก(คู่มือเล่ม2,คู่มือเล่ม3).pdf
แก้ไขเพิ่มเติม(คู่มือเล่ม2)เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า.pdf

บุคลากร

นางธัชชญา ประจันตะเสน

โทรศัพท์ : 099-398-3222,099-1522149

E-mail : tach.rich@gmail.com

ID Line : tumtum2208


นางสาวอัญชิศา มูลสัน

โทรศัพท์ : 085-150-8415


นางสาวกุศาวดี ทองแถม

โทรศัพท์ : 085-0858772


แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ