คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มพัฒนาครูฯ.pdf
คู่มือฝึกอบรม 2566.pdf

   แบบสอบถามความพึงพอใจ

 แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษ