บุคลากร

Personal

1.นางอัมพร สาระพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ61

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ พันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากำหนด

2. วางแผนการตรวจสอบและจัดทำแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน

3. วางแผนการตรวจสอบระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ และการดูแลทรัพย์สิน

4. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พร้อมการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี

5. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ข้อตกลงการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

6. ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี

7. ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษาและการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ปราศจากการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบที่กำหนดของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติประชุมที่เกี่ยวข้อง

10. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

11. ตรวจสอบงบเดือนพร้อมใบสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ

12. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

13. ให้คำปรึกษา คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด

14. เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆของหน่วยงาน

15. ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

16. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปีที่วางไว้

17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย