บุคลากร

Personal

โทร. 089-1247282

benchayoosri@hotmail.com

นางสาวเบญจา อยู่ศรี ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1. วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัดระบบงานสารบรรณ

2. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

3. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงาน

4. ตรวจomสอบงบเดือนพร้อมใบสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งรายงานผล

การตรวจสอบ

5. ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบำรุง

รักษาและการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ปราศจากการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบ

ประจำปีที่วางไว้

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย