ดาวน์โหลดเอกสาร

Download

เอกสารทั่วไป

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

* แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร,ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน *

- รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)

- รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)


พัสดุ

- แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปีใหม่ ปี 60

- คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างปี 60

- แบบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

- บัญชีวัสดุ พ.18

- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และ แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

- ทะเบียนครุภัณฑ์

- ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

- จัดซื้อหนังสือโดยวิธีพิเศษ

- แบบสรุปผลการประเมินปี61

- การปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วย

- แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน (เอกสารหมายเลข 1 และ 2)


แบบทะเบียนและแบบต่างๆของบัญชี

- ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ,สั่งจ้าง

- แบบบัญชี (อบรม)

- ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน

- ทะเบียนคุมหน้างบใบสำคัญคู่จ่าย

- บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา

- แบบ บก.111

- ใบรับใบสำคัญ

- สัญญาการยืมเงิน

- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- ใบสำคัญรับเงิน

- แบบ คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน


แบบดำเนินการอาหารกลางวัน

- ใบเบิกชดเชยเงินยืมโครงการอาหารกลางวัน (ใหม่)

- ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

- งบหน้าใบสำคัญส่งใช้เงินยืม

- แบบการจ้างเหมาทำอาหาร

- แบบการจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร


QR Code แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชบ.1