พยานชีวิต

ดาวเป็นพยาน

ต๋อมเป็นพยาน

ออยเป็นพยาน

มลเป็นพยาน

ขันแก้วเป็นพยาน

ก้านเป็นพยาน