สภานักเรียน

ชิโนรสวิทยาลัย

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

นางสาวนวพร ชิณวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี

ประธานสภานักเรียน

What's new

ข่าวสารสภานักเรียนชิโนรสวิทยาลัย

กิจกรรม ภาระงาน แผนงาน ของสภานักเรียน

สัญลักษณ์ของสภานักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

LOGO สภานักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2562