คลังข้อมูล

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

2. ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)

แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)

3. ระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC)

4. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ( CCT)

คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

5. รายงานการอ่านออกเขียนได้ (E-MES)

6. ระบบรายงานการรับนักเรียน

คู่มือการรับนักเรียน

7. รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

สรุปรายงาน

8. ระบบอนุมัติการอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ

9. ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online)