พบกับกิจกรรมพัฒนานักเรียน ด้านคุณภาพ โอกาส และความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 !!!

นายเสน่ห์ รัชฎา

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

         นางสิริพร  ไชยรินทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ                กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา

           วันที่ 5 กันยายน 2566 นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา     นางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเมษยา มโนรำ พนักงานธุรการ ในการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตฯ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ  ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนในสังกัดส่งผลงานและใบสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมสตูดิโอ (ล้านตอง) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดยนางหทัยรัตน์ ชาญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตติดในสถานศึกษา “กิจกรรมทักษะชีวิต” ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากร เพื่อให้ความรู้ บรรยาย และจัดกิจกรรมตามหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์    ในการเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปลอดภัย และป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่      ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2566 แบบค่ายพักค้างคืน


          วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์  รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมขยายผลการใช้ระบบติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน            “ พาน้องกลับมาเรียน  ” โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังติดตามและ    ช่วยเหลือ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำ           มีอาชีพ โดยความร่วมมือกันของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม(Studio)ล้านตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


  วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล  ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา        “พาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


    วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 นำโดยนายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1                      นางสิริพร   ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวของเด็กชายสิระดนัย กันทะอินทร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 

       วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเสน่ห์ รัชฎา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความ     คิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้ตรวจการลูกเสือ จังหวัดละ 21 คน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ โดย การประชุมผ่านระบบ    ออนไลน์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 1  


      วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์    ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน   ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญรุ่นใหญ่     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ        ทั้งหมด 608 คน ร่วมประกอบพิธีฯ ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ พร้อมผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้แก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตาม “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ของสำนักงานลูกเสือ        แห่งชาติ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่  

            วันที่ 30  มิถุนายน  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา          พระราชทาน ครั้งที่ 2 “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน       มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่  

        วันที่ 30  มิถุนายน  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.00 น.      นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ”พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่  

          วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.     นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ประธาน    กองเลขานุการค่ายชุมนุมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ก่อนเริ่มงานชุมนุม ณ ศูนย์การฝึก   นักศึกษาวิชาทหามณฑลทหารบกที่33จังหวัดเชียงใหม่


             วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 13.30 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกคณะทำงาน วิทยากรแกนนำ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 – 6 และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน –  2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ     ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่      เขต 1  


     วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายเสน่ห์  รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนเกี่ยวกับ        หลักฐานการรับนักเรียนแลtการออกหลักฐานทางการศึกษา พร้อมด้วยนางสิริพร  ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางณิภาภรณ์ ก๋องคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวรัตติยา คำอ้าย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ      การรับนักเรียนหรือครูที่รับผิดชอ[การออกหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อม    ในการนำแบบรายงานปพ.3 ระดับประถมศึกษา เข้าระบบจัดเก็บ ปพ.3 ออนไลน์ ของสพฐ. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นส์ Google Meet   ณ ห้องประชุม CM Area 1 Studio (ล้านตอง)


                   วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้        นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย        เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานชุมนุมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ      ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสนมเด็จพระเจ้า      อยู่หัว ประมุขขอ'คณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยากรแกนนำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 คน 


           วันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้        นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่      การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ร่วมกับสถานศึกษาบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองและติดตามนักเรียนโครงการพาน้อง     กลับมาเรียน โรงเรียนในสังกัด เขตอำเมือง อำเภอแม่ออน อำเภอดอยสะเก็ด


      วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.      นำโดยนายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ          กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวรัตติยา คำอ้าย       นางสาวจันธิมา มีงาน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และครูผู้ดูแลนักเรียนทุน นำเด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ดาหอม นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ปัจจุบันกำลังศึกษาโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักเรียน       ในพระราชานุเคราะห์ฯเข้าร่วมการอบรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้นักเรียนได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พร้อม    รับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ห้องประชุม CMarea 1 Studio (ล้านตอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1


         วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ วิทยากรแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 – 6 และบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ในวันที่ 29 มิถุนายน –  2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ไปขับเคลื่อนโครงการฯผ่านระบบ Google meet ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่   เขต 1   


        วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้        นางสาวชลณัฐ วงค์สถาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตและจิตสังคม ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่              ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้  จัดโดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในสังกัด 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม


              วันที่ 30 พฤษภาคม 2566เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเสน่ห์ รัชฎา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ วิทยากรแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 – 6 และบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการ  จัดงาน ในวันที่ 29 มิถุนายน –  2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ไปขับเคลื่อนโครงการฯผ่านระบบ Google meet ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1  


        วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.        สำนักงานลูกจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่   29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ    แห่งชาติ พร้อมให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ไปขับเคลื่อนโครงการฯในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดละ 500 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายสุเทพ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


              วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้       ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณต่อชุมชน ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือพร้อมทั้งขยายผลโครงการสู่สถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 แห่ง ณ ค่ายลูกเสือ      จังหวัดเชียงใหม่(ค่ายสุเทพ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   


         วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝึกอบรม นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะวิทยากรแกนนำ และบุคลากร    ทางการลูกเสือ เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2  ตามรายการกิจกรรมประจำวัน เพื่อ       แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ไปขับเคลื่อนโครงการฯ ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ ณ     ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายสุเทพ)       อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  


         วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นำโดยนายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝึกอบรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา        รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2566 ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายสุเทพ)             ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1


    วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ เพื่อพิจารณาผลงาoเชิงประจักษ์ของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนและนับสนุนการควบคุมยาสูบประจำปี 2566 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันยาสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดยนายเสน่ห์  รัชฎา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ เด็กหญิง         อภิสรา  ขำมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เพื่อแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวนักเรียนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ณ วัดต้นสาร             ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดยนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย              นางสุขชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน , นางสิริพร  ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวจันธิมา มีงาน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    เข้าร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเด็กหญิงอุษามณี      ชาญกระบี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปิน (แม่เหียะ) ผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ณ บ้านห้วยบงใน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และเพิ่มจำนวนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่          ที่กฎหมายกำหนด ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

         วันที่ 21 เมษายน 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่เขต 1 และทางระบบ  Video Conference ผ่าน Google Meet


              วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยนายสราวุธ ชัยยอง        และ         นางธัชกร  พรเวียง พร้อมด้วยนางสาวรัตติยา  คำอ้าย และเจ้าหน้าที่         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว Homeschool รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา ชุดที่ 6 โดยมีผู้จัดการบ้านเรียนในสังกัด จำนวน     7 ครอบครัว เข้ารับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน      เพื่อนำผลการประเมินประกอบการตัดสินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม studio (ล้านตอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

             วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ศรีสมบัติ         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1      มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยนางจินดาภา ละฟู่                  นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ และนางสาวรสริน พันธุ พร้อมด้วย            เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รูปแบบออนไลน์ Homeschool ประจำปี          การศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา ชุดที่ 1 โดยมีผู้จัดการบ้านเรียนในสังกัด จำนวน 8 ครอบครัว เข้ารับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้           ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการตัดสินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม studio (ล้านตอง) สำนักงานเขตพื้นที่      การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


          วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา2565ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล         ของเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


        วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายอนุกูล  ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 มอบหมายให้           นางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566         ระดับจังหวัด โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนผู้ขอรับการพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย คัดให้เหลือ จำนวน  ไม่น้อยกว่า 5 ราย เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณา กรั่นกรอง ในระดับภาค ให้เป็นผู้มีสิทธิ ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 15      ปีการศึกษา 2566 ต่อไป


      วันที่ 3 เมษายน 2566 นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1       มอบหมายให้ นางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ ตำบลห้วยทราย อำเภอ     สันกำแพง กรณี เด็กหญิง อายุ 12 ถูกรุ่นพี่ 14 รุมทำร้าย 3 ต่อ 1 ร่วมกับนางสาวแม้นวาด วิบูลย์จักร์ นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และ       นางสาวกนกวรรณ  พรมยศ     ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


                  วันที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้  นางสิริพร ไชยรินทร์            นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริม     การจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียน  กรณีส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องรับรอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    จัดประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศักดา  ศักดิ์ใหญ่        ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว     เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ณ ห้องประชุมล้านตอง 

             วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.    นำโดย         นายเสน่ห์  รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.       รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษา            พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน และช่วยขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ให้บรรลุตาม       วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสตูดิโอ(ล้านตอง)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


                  วันที่ 13 มีนาคม 2566 นำโดย  นางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ    สร้างและพัฒนาการดำเนินการ บวร ปลอดบุหรี่ เพื่อยกระดับโรงเรียนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้  เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่             ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย


        วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสน่ห์ รัชฎา           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามอบเงินให้การ         ช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


        วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการจัดทำข้อตกลง (MOU) เรื่องมาตรการ    เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1          ซึ่งจัดทำระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง  รวม 9 แห่ง ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

                  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และบุคลากรทางการลูกเสือจากสมาคม/สโมสรลูกเสือ พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต        แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6          พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธี วางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิด  ลูกเสือไทยและพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนให้กับบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ โรงเรียนยุพราชราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.                    นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่             ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 ให้มีเหรียญลูกเสือยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


           วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.               นำโดย นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่   การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาคเหนือจัดที่จังหวัดน่าน     ในวันที่ 3 –5 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อดำเนินงานการแข่งขัน           คัดเลือกตัวแทน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1


                  วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.          นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่             ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบุคลากร ทางการลูกเสือ    ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลูกเสือสดุดี  ชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565                           ณห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

                   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยบุคลากรทางการลูกเสือจากสมาคม/สโมสรลูกเสือ มหาวิทยาลัยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด จำนวน 30 คน เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และพร้อมนำคณะบุคลากรทางการลูกเสือเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


                  วันที่ 23 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565  นำโดย       นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ        พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเด็กนักเรียน เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และออกกลางคัน ตามโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" ของสพป.เชียงใหม่      เขต 1 เพื่อรายงานผลทาง application และ เว็บไซต์ " ศธ.รวมใจพาน้องกลับมาเรียน" (dropout.edudev.in.th) ได้แก่

1. โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง      2. โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน          3. โรงเรียนบ้านดอนปิน           4. โรงเรียนวัดล้านตอง            5. โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  6. โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

7. โรงเรียนบ้านแม่ปูคา    8. โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง        9. โรงเรียนชลประทานผาแตก 10. โรงเรียนบ้านป่าเสร้า           11. โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

12. โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี


                 วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง     ในการประเมินฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1


                             วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์   ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยี “Free to be online” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม   ให้สภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดแบบ     มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้สภานักเรียนมีถาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดย ได้รับเกียรติจาก บุคลากรองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นคณะวิทยากร    ณ ห้องประชุมโรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


                  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสมพงศ์  พรมจันทร์       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน    ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ปีการศึกษา 2565 โดย       ได้รับเกียรติจากนายกฤษณะ ประฉิมมะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านวังทับไทร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม    ล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่    เขต 1


วันที่พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและ  กำลังใจในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวของเด็กหญิงอัน ฉี๋ ตัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          ที่ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย อำเภอสันกำแพง 

                 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะผู้กำกับ ติดตาม             จากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย        นางสาววัลลาเรือน ไชยวงค์ ได้ดำเนินการติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา           ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


          วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์               ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่(SchoolHealthHERO)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ HERO School admin ให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบได้ อีกทั้งสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปขยายผลต่อสำหรับครูในสถานศึกษา  เพื่อดำเนินการ     คัดกรองนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชัฌฎา ลอมศรี      นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ และนางสาวสุนิสา สิงห์แก้ว         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1         เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมล้านเงิน  สพป.เชียงใหม่ เขต 1

         วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์  รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุม  เชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center (สำหรับผู้ดูแลระบบ) ระดับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการเข้าใช้งานระบบ MOE Safety Center            ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  


                       วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2565                        นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมาย นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ได้แก่

      1.. โรงเรียนศรีเนห์รู

         2.โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ,                 

         3. โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา

      4. โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

      5. โรงเรียนวัดเมืองสารต

      6. โรงเรียนพุทธิโศภณ

      7. โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

      8. โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2


          วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น.         นายเสน่ห์ รัชฎา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วย  นายนิมิต ไทยดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน และนางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


            วันที่ 24 มิถุนายน 2565  นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิด     การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ทั้งนี้     ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันวงดนตรีสตริง   ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย      ในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้  

                              วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นำโดย  นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน นายเสน่ห์ รัชฎา       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมล้านเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่


       วันที่ 9 มิถุนายน 2565เวลา 09.00–12.00 น. นำโดย นายเสน่ห์ รัชฎา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1           พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC–Operator และเจ้าหน้าที่ SC–Action เข้าร่วมการประชุม      ชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย  (MOE Safety Center) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์Zoom Meeting ณ ห้องประชุมล้านตอง                          (CM AREA1 Studio)


              วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงเชียงใหม่ เขต 1พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       ลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงิน     ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงเรียนวัดเปาสามขา และโรงเรียน                 หมู่บ้านสหกรณ์ 2


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์  รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาให้บุตรครู ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564          ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย                         นายพงศ์ภาณิช  คะใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ                           นางสาวณัฏฐ์ริชญา  วงศ์อินทร์  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐา    ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่       การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นำเด็กหญิงนิพาดา นามสองวงค์ และเด็กหญิงพัทธนันท์ คำตุ่น นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลโครงการปฐมนิเทศนักเรียนในราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม       บรมราชกุมารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่อ       อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พร้อมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ห้องประชุม CM area 1 Studio      (ล้านตอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1      โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษ เป็นประธาน        ในพิธีปฐมนิเทศ ในครั้งนี้             โรงพยาบาลสสวนปรุง กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็กไทยในสถานการณ์โควิด โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม  ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เห็นความสำคัญของปัญหา และมีแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สามารถให้การช่วยเหลือรวมทั้งสร้างเครือข่ายในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ โดยมีนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        และครูผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่       การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 25 คนเข้าร่วมโครงการ     ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00–16.00 น. ณ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนปรุ' จังหวัดเชียงใหม่


                    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  นางสิริพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในการติดตามนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสวนดอก เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ  “ พาน้องกลับมาเรียน ” ประจำปีการศึกษา 2565 

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.45 น.     นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่      การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้           นายวิริยะ วรายุ  รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วย นางสุนิทรา พรมมล รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายนเรศ      สมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นางสุนันทา วงศ์อินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นางสิริพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาว      รัตติยา  คำอ้าย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก   และเยาวชน  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ปี 2565          ณ ห้องประชุม CM Area1 Studio (ล้านตอง) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผ่านโปรแกรม Zoom cloud Meeting   

           ันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสิริพร  ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม           การจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 แบบออนไลน์ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ


               วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธาน        คณะกรรมการผู้ตรวจราชการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 15 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการ       หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ            ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สรุปผล  การกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ณ ห้องประชุม Area 1 Studio          (ล้านตอง) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 


                วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2565 นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้จัดการบ้านเรียนในสังกัด จำนวน 50 ครอบครัว เข้ารับการประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการตัดสิน   ผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.   นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝึกวิทยากรแกนนำ      ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัด เป็นประธานการประชุมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่       เพื่อซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรมและดำเนินงานลูกเสือ จิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting   

         นพุธที่ 16 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถผู้เรียน ในด้านคุณภาพผู้เรียน(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของ HomeSchool จำนวน 2 บ้านเรียน ที่ประสงค์ให้ผู้เรียน
เข้ารับการประเมินความสามารถของผู้เรียนตามความสมัครใจ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ตามข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการ ในช่วงเวลาการประเมินของ สพฐ.
ณ ห้องรับรอง  สพป.เชียงใหม่ เขต 1

           วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา     ขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีนายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุม
รับฟังการบรรยายฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านเงิน

         ันที่ 15 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ส่งมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ ซึ่งพัฒนามาจากผลงานของเยาวชน  ในโครงการ “ผู้นำเยาวชน รู้เท่าทัน เฝ้าระวังภัยออนไลน์” จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การแพลนฯ เป็นผู้แนะนำ     และสาธิตวิธีการใช้ชุดการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1


      วันที่อังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 นายเสน่ห์ รัชฎา ประธานการประชุม นายนิมิต ไทยดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (ก.ต.ป.น) นายอุทัย ปัญญาโกญ นางสุขชัญญา เรืองมณี นางวิริน วันสมสกุล นางสิริพร ไชยรินทร์ ฝ่ายวิชาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชน กรณีขอขยายชั้นเรียน ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ในศูนย์การเรียน “เรียนรู้เอง” ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายไผท วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน “เรียนรู้เอง” เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ


      วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ         หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1       ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน           งบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง , โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ , โรงเรียนวัดห้วยแก้ว                                  และโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

    วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565 นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลเด็กนักเรียนตามโครงการ    "พาน้องกลับมาเรียน" ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย , โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

            วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  นำโดยนางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเด็กนักเรียน เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และออกกลางคัน     ตามโครงการ                                               "พาน้องกลับมาเรียน" ของสพป.เชียงใหม่ เขต ๑ เพื่อรายงานผล   ทางapplicationและเว็บไซต์"ศธ.รวมใจพาน้องกลับมาเรียน (dropout.edudev.in.th) ได้แก่

  ๑. โรงเรียนชลประทานผาแตก           ๒. โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 

  ๓. โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ๔. โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

  ๕. โรงเรียนบ้านโป่งน้อย                   ๖. โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

  ๗. โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย          ๘. โรงเรียนวัดป่าตัน


                           การประชุมผ่านระบบ Video Conference                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565        “เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน               ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา”  โดยมีนายสมพงษ์ พรมจันทร์                                                                     ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสน่ห์  รัชฎา                                                 รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   เข้าร่วม ในวันที่ 31 มกราคม 2565 

   วันพุธที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1      พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ          ทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
ระดับจังหวัด (เชียงใหม่) โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานงานพร้อมให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer โดยบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์
กลุ่มอำเภอเมืองเชียงใหม่ 28 โรงเรียน จำนวน 899 ราย
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากร
ทางการลูกเสือให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้อำนวยการลูกเสือ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

การอบรมพัฒนาแกนนำสภานักเรียน
CM AREA1 STOP BULLYING: FOCUS GROUP DISCUSSION
สภานักเรียนกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยี  (Series C)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานการแข่งขันวาดภาพระบายสี
ในหัวข้อ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ในยุคโควิด-19
(Series B)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์
โควิด-19 Well-rounded Education: Round table  discussion
(Series A)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1

การประชุมชี้แจง โครงการฮีโร่เทควันโดยุติการรังแก
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากมูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ สพม.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1