พบกับกิจกรรมพัฒนานักเรียน ด้านคุณภาพ โอกาส และความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 !!!

นายเสน่ห์ รัชฎา

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิมิต ไทยดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน และนางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิด การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันวงดนตรีสตริง ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมล้านเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
  • วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และนางสิริพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัดผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมล้านนา โดยมีนายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 9 มิถุนายน 2565เวลา 09.00–12.00 น. นำโดย นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC–Operator และเจ้าหน้าที่ SC–Action เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์Zoom Meeting ณ ห้องประชุมล้านตอง (CM AREA1 Studio)


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงเชียงใหม่ เขต 1พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงิน ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงเรียนวัดเปาสามขา และโรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 2


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาให้บุตรครู ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย นายพงศ์ภาณิช คะใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางสาวณัฏฐ์ริชญา วงศ์อินทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นำเด็กหญิงนิพาดา นามสองวงค์ และเด็กหญิงพัทธนันท์ คำตุ่น นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลโครงการปฐมนิเทศนักเรียนในราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พร้อมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ห้องประชุม CM area 1 Studio (ล้านตอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษ เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศ ในครั้งนี้Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงพยาบาลสสวนปรุง กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็กไทยในสถานการณ์โควิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เห็นความสำคัญของปัญหา และมีแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สามารถให้การช่วยเหลือรวมทั้งสร้างเครือข่ายในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 25 คนเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00–16.00 น. ณ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนปรุ' จังหวัดเชียงใหม่


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสิริพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในการติดตามนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสวนดอก เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ “ พาน้องกลับมาเรียน ” ประจำปีการศึกษา 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.45 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายวิริยะ วรายุ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสุนิทรา พรมมล รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายนเรศ สมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นางสุนันทา วงศ์อินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นางสิริพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาว รัตติยา คำอ้าย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 ณ ห้องประชุม CM Area1 Studio (ล้านตอง) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผ่านโปรแกรม Zoom cloud Meeting

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 แบบออนไลน์ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธาน คณะกรรมการผู้ตรวจราชการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 15 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สรุปผล การกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ณ ห้องประชุม Area 1 Studio (ล้านตอง) สพป.เชียงใหม่ เขต 1


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2565 นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้จัดการบ้านเรียนในสังกัด จำนวน 50 ครอบครัว เข้ารับการประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการตัดสิน ผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝึกวิทยากรแกนนำ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัด เป็นประธานการประชุมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรมและดำเนินงานลูกเสือ จิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถผู้เรียน ในด้านคุณภาพผู้เรียน(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของ HomeSchool จำนวน 2 บ้านเรียน ที่ประสงค์ให้ผู้เรียน
เข้ารับการประเมินความสามารถของผู้เรียนตามความสมัครใจ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ตามข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการ ในช่วงเวลาการประเมินของ สพฐ.
ณ ห้องรับรอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุม
รับฟังการบรรยายฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านเงิน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ันที่ 15 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ส่งมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ ซึ่งพัฒนามาจากผลงานของเยาวชน ในโครงการ “ผู้นำเยาวชน รู้เท่าทัน เฝ้าระวังภัยออนไลน์” จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การแพลนฯ เป็นผู้แนะนำ และสาธิตวิธีการใช้ชุดการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่อังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 นายเสน่ห์ รัชฎา ประธานการประชุม นายนิมิต ไทยดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (ก.ต.ป.น) นายอุทัย ปัญญาโกญ นางสุขชัญญา เรืองมณี นางวิริน วันสมสกุล นางสิริพร ไชยรินทร์ ฝ่ายวิชาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชน กรณีขอขยายชั้นเรียน ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ในศูนย์การเรียน “เรียนรู้เอง” ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายไผท วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน “เรียนรู้เอง” เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง , โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ , โรงเรียนวัดห้วยแก้ว และโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565 นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลเด็กนักเรียนตามโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย , โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดยนางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเด็กนักเรียน เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และออกกลางคัน ตามโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" ของสพป.เชียงใหม่ เขต ๑ เพื่อรายงานผล ทางapplicationและเว็บไซต์"ศธ.รวมใจพาน้องกลับมาเรียน (dropout.edudev.in.th) ได้แก่

๑. โรงเรียนชลประทานผาแตก ๒. โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

๓. โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ๔. โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

๕. โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ๖. โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

๗. โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย ๘. โรงเรียนวัดป่าตัน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 “เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา” โดยมีนายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสน่ห์ รัชฎา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วม ในวันที่ 31 มกราคม 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันพุธที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
ระดับจังหวัด (เชียงใหม่) โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานงานพร้อมให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer โดยบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์
กลุ่มอำเภอเมืองเชียงใหม่ 28 โรงเรียน จำนวน 899 ราย
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากร
ทางการลูกเสือให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้อำนวยการลูกเสือ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การอบรมพัฒนาแกนนำสภานักเรียน
CM AREA1 STOP BULLYING: FOCUS GROUP DISCUSSION
สภานักเรียนกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
(Series C)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
วันที่
26 สิงหาคม 2564 ณ CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานการแข่งขันวาดภาพระบายสี
ในหัวข้อ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ในยุคโควิด-19

(Series
B)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
วันที่ 1
7 สิงหาคม 2564 ณ CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์
โควิด-19 Well-rounded Education: Round table discussion
(Series A)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วันที่ 1
3 สิงหาคม 2564 ณ CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมชี้แจง โครงการฮีโร่เทควันโดยุติการรังแก
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากมูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ สพม.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบ
และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ระบบออนไลน์

วันที่ 1
2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพท
คณะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ และผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ (กพด.) ในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 1 และสพม.เชียงใหม่
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานพระราโชวาท ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ CMAREA1 Studio

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม "ห้องเรียนไร้ฝุ่น"
โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
รูปภาพเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีมอบทุนการศึกษา
โครงการ "กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1"
และมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น TikTok
ในหัวข้อ "ไวรัสวัยเลิฟ"
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเยี่ยมบ้านและเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19 ระลอกใหม่)
โดยมุ่งเน้นติดตามนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หลักสูตร "ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 403 คน ผ่านระบบ VOOV Meeting

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร "ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ออนไลน์ ระหว่างสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายอวยชัย ศรีตระกูล และคณะตรวจเยี่ยม "โรงเรียนสังวาลย์วิทยา"
นำสู่การพลิกโฉมโรงเรียน ตามนโยบาย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางสาวชลณัฐ วงค์สถาน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เป็นวิทยากรหัวข้อ "การกลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียน"
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563