ผลงาน ทางวิชาการ นายสราวุธ ชัยยอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บทคัดย่อ รายงานการนิเทศ การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ (Computing Science) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ผลงาน ทางวิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ผลงาน ทางวิชาการ นาย อวยชัย ศรีตระกูล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ผลงาน ทางวิชาการ นาง ธนัฎฐา วุฒิวิณิชย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562