Student Council of CKW.

ปฏิทินสภานักเรียน

ระเบียบวาระประชุมสภานักเรียน

-----ยังไม่เปิดสมัยประชุม-----

The Code รหัสสู่ป่า

จิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

Democratic Innovation

ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 สภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตย ในชื่อโครงการ “The Code รหัสสู่ป่า จิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย”ได้เป็นหนึ่งในหกทีมในประเภทนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ณ สัปปายะสภาสถาน กรุงเทพมหานคร โดยผลงานโครงการได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ

จตุภูมิ แจ่มหม้อ

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูบุลากร และสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการจตุภูมิ แจ่มหม้อ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสภานักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

รูปกิจกรรม

พิธีมุทิตาจิตเกษียณ

อายุราชการ ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดพิธีมุฑิตาจิต เนื่องในเกษียณอายุราชการให้แก่บุคลากร จำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ ท่านผู้อำนวยการนพดล สิงห์โตนาท คุณครูจันทร์ฟอง ผิวสะอาด คุณครูวิไลรัศมี แสนอุดม และคุณครูศิริรัตน์ จองพินิจสถิต โดยมีกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมาลาบูชาครู และพิธีอำลาสถาบันโดยมีแขกผู้มีเกียรติ และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม Golden Pagoda


พิธีต้อนรับรองผู้

อำนวยการอเนรี ใจวงศ์

ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ต้อนรับนางอเนรี ใจวงศ์ ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

รูปกิจกรรม

วันเกียรติยศสภานักเรียน

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

สภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยท่านผู้อำนวยการนพดล สิงห์โตนาท ได้ให้เกียรติประดับเข็มให้กับคณะกรรมการบริหารงารสภานักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม และได้มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

"ชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"

จิตอาสาปีที่ 11

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้เปิดโครงการแกนนำจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี ปีที่ 11 ตอน ชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยได้เป็นแกนนำในการออกแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เน้นการสร้างวิถีคุณภาพ ในการดำเนินชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีส่วนร่วมและมีความสุขภายใต้ New Normal


การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

โดยได้เริ่มจัดกิจกรรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

นายจตุภูมิ แจ่มหม้อและรองผู้อำนวยการ นายเดชฤทธิ์ รัตนขอดสกุล มาเปิดหีบเลือกตั้งและลงชื่อเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2565

โครงการผ้าอนามัยฉุกเฉิน

สภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดทำ โครงการผ้าอนามัยฉุกเฉิน สำหรับนักเรียนหญิง โดยได้จัดวางผ้าอนามัยฉุกเฉินไว้ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ ห้องน้ำหญิงอาคาร 1 ห้องน้ำหญิงหลังโรงยิม ห้องน้ำหญิงอาคาร5ชั้น1 และ ห้องน้ำหญิงอาคาร 5 ชั้น3

MONTH OF LOVE

สภานักเรียนได้จัดทำกิจกรรม Month of love ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้ให้นักเรียนเขียนแดงความรู้สึก และนำมาติดกระดาน บริเวณโรงอาหารและใต้ถุนอาคาร 1

และมีนักเรียนส่วนมากให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมนี้

พิธีปัจฉิมนิเทศและ

อำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563

"อหัสกรดนุสรณ์เมฆิณทร์"

ลิ้งประเมินโครงการ Clean Room Good Class