ITA

Chiangkhamwittakhom School

Integrity and Transparency Assessment : ITA

เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผลประเด็นในการประเมินและวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency”ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน


สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

  • O39 -- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  • O40 -- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

  • O41 -- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

  • O42 -- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • O43 -- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Chiangkhamwittayakhom school

... chiangkham, Phayao ...