ระบบการสมัครชุมนุมออนไลน์

ประจำปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดชุมนุมที่นักเรียนสนใจให้ละเอียด เพื่อการลงทะเบียนที่ถูกต้อง

2. ตรวจสอบ ระดับชั้น และเงื่อนไขการรับสมัครให้ละเอียด

3. ลงทะเบียนสมัครชุมนุมที่นักเรียนต้องการและตรงกับระดับชั้นและเงื่อนไขที่เปิดรับ สมัคร

4. สมัครได้เพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น

5. E-Mail ที่ใช้สมัครเป็นของโรงเรียนเท่านั้น (@chiangkham.ac.th)

ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนชุมนุมระบบออนไลน์แล้ว

สมัครกิจกรรมชุมนุม 2563

สมัครสมาชิกกิจกรรมบังคับ

ประจำปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง

1. สำหรับนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 เท่านั้น

2. E-Mail ที่ใช้สมัครเป็นของโรงเรียนเท่านั้น (@chiangkham.ac.th)

3. นักเรียนสมัครได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น

4. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ผิดสามารถแก้ไขจากลิงค์สมัครเดิมได้

5. กรณีที่สมัครแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนกิจกรรมให้ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น (ถ้ามีการสมัครหลายกิจกรรม จะยึดการสมัครครั้งแรกเป็นหลัก)

กำหนดการรับสมัคร

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ถึง

วัน ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ลงทะเบียนกิจกรรมบังคับ 2563

ระบบเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ถึง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.

รายละเอียดชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับให้นักเรียนศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ก่อนการสมัครชุมนุม ตามระยะเวลาที่กำหนด

รายชื่อชุมนุมที่ขอเปิด 2563

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในการรับสมาชิกชุมนุมที่จะสมัครให้เข้าใจ

2. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกชุมนุมได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น

3. กรณีลงทะเบียนผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชุมนุม ให้ติดต่อที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร 2 ชั้น 1

4. กรณีกรอกข้อมูลผิดนักเรียนสามารถแก้ไขจากฟอร์มเดิมได้ (ไม่ต้องสมัครใหม่)

5. รับจำนวนสมาชิกชุมนุมละ 20 คน เท่านั้น กรณีจำนวนเกินจะรับเฉพาะสมาชิก 20 คนแรก เท่านั้น