คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในการรับสมาชิกชุมนุมที่จะสมัครให้เข้าใจ

2. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกชุมนุมได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น

3. กรณีลงทะเบียนผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชุมนุม ให้ติดต่อที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร 2 ชั้น 1

4. กรณีกรอกข้อมูลผิดนักเรียนสามารถแก้ไขจากฟอร์มเดิมได้ (ไม่ต้องสมัครใหม่)

5. รับจำนวนสมาชิกชุมนุมละ 20 คน เท่านั้น กรณีจำนวนเกินจะรับเฉพาะสมาชิก 20 คนแรก เท่านั้น

ระบบเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.

สมัครกิจกรรมชุมนุม 2562