ยินดีต้อนรับ

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
สังคมศึกษา ม.5 , ม.6

คุณครูเบญจมาศ ไชยช่วย
สังคมศึกษา ม.
1 , ม.4

คุณครูปรเมศวร์ มุทาพร
สังคมศึกษา ม.1 , ม.
3

คุณครูจิระพงษ์ คล้ายถม
สังคมศึกษา ม.
2