ยิ น ดี ต้ อ น รั บ : W E L C O M E

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

คุณครูเบญจมาศ ไชยช่วย
สังคมศึกษา ม.1 , ม.4


คุณครูวิชุดา  เชื้อตาอ่อน
สังคมศึกษา ม.5 , ม.6

ประวัติศาสตร์ ม.5 , ม.6

นางสาวอรพรรณ เหมะธุลิน
สังคมศึกษา ม.3, ประวัติศาสตร์ ม.3