ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย
" ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 พร้อมรับเกียติบัตรผ่านระบบออนไลน์
ที่ลิงก์ :
https://forms.gle/rzfaEatCZd4p1Zgj7

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "ทิ้งขยะให้ถูกถัง" ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 พร้อมรับเกียติบัตรผ่านระบบออนไลน์
ที่ลิงก์ :
https://forms.gle/pK5H6DUgZ9BjfjNu9

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ปีการศึกษา 2564 การรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ปีการศึกษา 2563 หนังสั้น : ย้อน

01.mp4

ปีการศึกษา 2562 นำเสนอนวัตกรรม

ปีการศึกษา 2560 รณรงค์ถุงผ้าลดโลกร้อน

ผลงานดีเด่น / รางวัลต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2565 ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards อาคารประหยัดพลังงาน ปีที่ 6

ปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันปีที่ 4
การคัดเลือกกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2564
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปีการศึกษา 2564 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "การจัดการขยะในชุมชน" ดูผลงานได้ที่นี่

ปีการศึกษา 2563 นักเรียนกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลุ่ม Innovative Generation

ปีการศึกษา 2563 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย

ปีการศึกษา 2562 รางวัลโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ENnovation School)

ปีการศึกษา 2562 เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ปี2

ปีการศึกษา 2562 รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพช
ปีการศึกษา 2561
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย โล่ดีเด่น ปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561
รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,00 บาท และรางวัลคณะทำงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อ

กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565

05.06.65_กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562

รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
สูบน้ำคลองด้วยโซล่าเซลล์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมบำรุงต้นไม้
กิจกรรมศึกษาพลังงานทดแทน แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมแจกแผ่นพับ เรื่อง การแยกขยะ
กิจกรรม ให้ความรู้นักเรียน


กิจกรรม Big Cleaning day
ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมใช้กระดาษให้คุ้มค่า 2 หน้าสิคะ
แผนการเรียนรู้ เรื่อง อนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมสติ๊กเกอร์นี้ มีความหมาย
กิจกรรม Smart saving Energy with the brochure
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรม บอกวิธีลด งดใช้พลังงาน
กิจกรรมชุมนุม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมธนาคารขยะ
กิจกรรม 5 นาที มีความรู้เรื่องพลังงาน
กิจกรรม ประกวดคำขวัญ การอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรม ประกวดห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรม ประกวดวาภาพห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรม ละครสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรม นำความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรม ป.ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรม ขยายความรู้สู่ลูก จ.ป.ว.การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม EMA
กิจกรรม ขยายความรู้สู่ลูก จ.ป.ว.บริษัท ป.ต.ท. จำกัด จัดกิจกรรมพลังงานสัญจร
กิจกรรม ขยายความรู้สู่ลูก จ.ป.ว.นักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ เรื่อง การแยกขยะ
กิจกรรมรักการอ่าน (ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน)
กิจกรรม หลังคาพาอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรม แจ้งสถิติการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและน้ำประปา
กิจกรรม Thailand go green เมืองไทยไร้ขยะ
กิจกรรมเสียงตามสาย
กิจกรรมสายตรวจตัวน้อย คอยเฝ้าดูน้ำ-ไฟ
กิจกรรมเพิ่มความรู้สู่ครู จ.ป.วการประชุมขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเพิ่มความรู้สู่ครู จ.ป.วศึกษาดูงานโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
กิจกรรมเพิ่มความรู้สู่ครู จ.ป.วการไฟฟ้านครหลวงจัดกิจกรร EMA พลังงาน
กิจกรรมเพิ่มความรู้สู่ครู จ.ป.วอบรมขยะเป็นศูนย์
กิจกรรม การประกวดชุดรีไซเคิล
กิจกรรม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
กิจกรรม ล้างเครื่องปรับอากาศ
กิจกรรม ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
กิจกรรม อบนมแกนนำสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเมืองไทยไร้ขยะ
กิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะ
กิจกรรม ศึกษาดูงานร้านศูนย์บาท