ดร.มินตรา  ลายสนิทเสรีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีสมพร  กรินทะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน