นายดุริยะเทพย์  โชควัฒนมงคล

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวน้ำฟ้า  ขำประเสริฐ

ครูแนะแนว