นางสาวมินตรา  ไชยชนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนิชารักษ์  อัศวชัยไพศาล

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นางสาวอภิญญาภรณ์  บุญโต

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นางสาวรุ่งอรุณ  เปริน

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นายนิมมานท์  สุนทรสวัสดิ์

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นางสาวณิชกานต์  หงษ์บิน

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นางสาวจรรญารัตน์​  จ่างสกุล

ครูประจำกลุ่มสาระฯ