นางสาวฐิติรัตน์  ปิยะภานุวัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพัชรีย์  สิงหบุตร

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นายกรพิสุทธิ์  กันทะเสน
ครูประจำกลุ่มสาระฯ