นางสาวนภาพร  สุทธิประภา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายมาโนช  จันทคราม

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นางสาวสายฝน  ด้วงสีทอง

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นายธนารัตน์  คงชู

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นายกฤษฎาวิทย์  แก้วภิรมย์

ครูประจำกลุ่มสาระฯ

นายศุภกิจ  ศรีวงศ์ชัย

ครูประจำกลุ่มสาระฯ(เทคโนฯ)

นางสาวธนัชพร  เปียดี

ครูประจำกลุ่มสาระฯ(เทคโนฯ)

นางสาวฐิติมากรณ์  แสงภักดี

ครูประจำกลุ่มสาระฯ(เทคโนฯ)