กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

นิทรรศการออนไลน์pdf.pdf

ผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ สามารถทำแบบทดสอบได้ 1 ครั้ง

ผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อมีผลคะแนนเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป

แผนการสอนภาษาไทย ม.1

เว็บไซต์รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

QR Code กลุ่มสาระภาษาไทย