การรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ประกาศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ปีการศึกษา 2562

กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์

เริ่มวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กรอกและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ช่องความสามารถพิเศษให้กรอกที่เด่นทีสุด เพราะถ้าใส่มากเกินไประบบจะไม่ให้บันทึกข้อมูล ช่องที่ไม่ทราบข้อมูลให้เว้นไว้ แต่ช่องที่เป็นข้อมูลจำเป็นต้องกรอกทุกช่อง(สังเกตจะมีสีของช่องที่ให้กรอกเข้มกว่าปกติ)

ห้องเรียนที่เปิดในระดับชั้น ม.1


คุณสมบัติห้องเรียนพิเศษ ม.1


คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

**หากนักเรียนที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ สามารถเข้าสอบในประเภทของนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และเข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน

สัดส่วนการคิดคะแนน


ปฏิทินรับนักเรียนของโรงเรียน ปี 62.pdf