การติดต่อกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นักเรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในแต่ละภาษา โดยสามารถคลิกไปที่เมนูรายวิชา จากนั้นเลือกระดับชั้น หรือ สาขาวิชา สามารถสแกนช่องทางติดต่อกับครูผู้สอนแต่ละท่านเพื่อนัดหมาย สอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19


Congratulations

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของแสดงความยินดี กับ นายธนกร เมืองแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และ

นายอภิวัฒน์ อารีวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่สามารถทำคะแนนการทดสอบ โอเนต ประจำปีการศึกษา 2563

ได้ 100 คะแนนเต็ม

นายธนกร เมืองแก้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายอภิวัฒน์ อารีวงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8