คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2/2565

ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน

งดการเรียน เรียนการสอนการฝึกอบรม เพื่อเป็นการชั่วคราว
4 ม.ค.65- 18 ม.ค..65

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 9653/2564

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและระดับชั้นอนุบาล 1-3 14 วัน
5 ธ.ค.64- 18 ธ.ค.64คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 9353/2564

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและระดับชั้นอนุบาล 1-3 14 วัน 21 พ.ย.64-4 ธ.ค.64

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่8906/2564

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและระดับชั้นอนุบาล 1-3 14 วัน 7 พ.ย.64-20 พ.ย.64

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน.pdf

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน

sanbox.pdf

มาตรการ Sandbox

แนวทางการเปิดภาคเรียน Open School 18 ต.ค.64Update(พร้อมปก).pdf

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน.pdf

แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564


คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่7280/2564

งดการจัดการเรียนการสอน on site ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ

หยุดเรียน 18 ก.ย.-1 ต.ค.64คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่6542/2564

การงดจัดการเรียนการสอน

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ5353/2564

สพฐ.ห่วงใย ใส่ใจครูและนักเรียน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 19 กค.pdf

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของนักเรียนและบุคลากรมรสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 19 ก.ค.64

ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลว.19 ก.ค.64

การปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (9 ก.ค.64)

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่.pdf

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.(12 ก.ค.64)

คำแนะนำ ผปค และเด็กเมื่อมีการระบาดของโควิ.pdf

คำแนะนำ ผปค. และเด็กเมื่อมีการระบาดของโควิด

คู่มือการกักตัวผู้ใกล้ชิดผู้ติดโควิด ฉบั.pdf

คู่มือการกักตัวผู้ใกล้ชิดผู้ติดโควิด

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับชั้นอนุบาล

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ_ที่_5010_ชะลอการจัดกิจก.pdf

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องชะลอการจัดกิจกรรมทางสังคม

FormatFactory PicToPDF Move บุคลากร.pdf
FormatFactory PicToPDF Move.pdf
ศธ 04001-ว2137 หนังสือแจ้งเขต.pdf

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

COVID-19-Guidebook-TH1.pdf

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามแลแผนเผชิญเหตุ

รองรับการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน