โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้รัก หวงแหนธรรมชาติ โดยการให้ทุกคนได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน และร่วมกับชุมชนในการปลูกป่าเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล <<more>>

กิจกรรมปลูกป่า

โรงเรียนไชยปราการ ได้จัดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยรณรงค์ให้นักเรียนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภายในบริเวณโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ และร่วมกับชุมชนในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน <<more>>

กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษาความสะอาด รู้รักความสามัคคี ความรับผิดชอบ ในการร่วมกันทำกิจกรรมภายในห้องเรียน โดยนักเรียนแต่ละชั้นเรียนจะมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนจะทำกิจกรรม 5 ส ทุกเช้าพร้อมครูที่ปรึกษา ก่อนเข้าเรียนทุกวัน <<more>

กิจกรรม 5 ส