งานประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

คณะกรรมการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นายธงชัย ศรีทา  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 เดือน มีนาคม 2566

            

            🎯🎯10 มีนาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยท่าน ดร.กนก ยนต์ชัย ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้บริหารศึกษานิเทศก์ และคณะครูผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีท่าน ดร.มธุรส ประภาจันทร์              ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศน.ธงชัย ศรีทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศรีประชาสรรค์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท


ดาวโหลดเกียรติบัตร ค่ะ


ภาพกิจกรรม


วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2565

            

            นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ จ.ชัยนาท โดยมีนายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท วิทยากรโดยท่าน ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  นายธงชัย ศรีทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง 34 โรงเรียน


ดาวโหลดเกียรติบัตร ที่นี่ค่ะ


ภาพกิจกรรม


วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2565

            

            การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย นายธงชัย  ศรีทา นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ โดยมีผู้อำนวยการ ชูชาติ  พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม


ภาพกิจกรรม


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (SAR) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (SAR) จังหวัดชัยนาท

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (SAR) จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารเผยแพร่ / ดาวน์โหลด