Block Course

Block Course 2/61

** คำชี้แจง **

1. เปิดลงทะเบียน วันที่ 29 ต.ค. - 9 พ.ย. 61 (เปิดระบบลงทะเบียน 29 ต.ค. 61 เวลา 15.00 น.)

เริ่มเรียน 19 พ.ย. 61 เป็นต้นไป

2. นักเรียนต้องเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนด้วยอีเมลโรงเรียนของตนเอง (.............@chainatpit.ac.th)

3. รับสมัคร คอร์สละ 20 คน (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนในคอร์สที่มีนักเรียนลงทะเบียนต่ำกว่า 10 คน)

4. นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สใดก็ได้ ไม่จำกัดระดับชั้น

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน และลงลายมือชื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน (วันเวลา และสถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

6. กรณีต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ให้แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนทางระบบแจ้งยกเลิกการลงทะเบียน ท้ายตารางลงทะเบียนเรียน

(ขอความกรุณาให้นักเรียนแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนหากไม่ต้องการเรียนคอร์สนั้นๆ แล้ว เพื่อให้นักเรียนคนอื่นสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สนั้นได้)

7. หากพบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาแจ้งครูวรนุช อยู่เล่ห์, ครูภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์, ครูมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล และครูปิยะพร เขียวอินทร์

วันจันทร์ (17.00 - 19.00 น.) ม. 1-3

Course เวลา (ชม.) ครูผู้สอน ห้อง ราคา (บ.)

1.ตรียมสอบเข้า ม.4 และตะลุยโจทย์เคมี 30 อ.ภัสสร์สิรี, 547 500

- สรุปเนื้อหาสำคัญ เคมี ม. ต้น อ.มาฆพันธุ์

- ตะลุยโจทย์เคมี เตรียมสอบเข้า ม. 4

2.Bio chill 2 30 อ.วิศรุฒม์ 541 500

- สรีรวิทยาของพืช

- การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

- การสืบพันธุ์พืช

3.Math for Science 30 อ.มนัสนันท์ 542 500

- การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม

- การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและเศษซ้อน

- การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม

- เลขยกกำลังและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

- การถอดรากที่สอง

- การแก้สมการกำลังหนึ่งตัวแปรเดียว

- การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

- การแก้สมการกำลังหนึ่งสองตัวแปร

- พีทาโกรัส

- ตรีโกณมิติเบื้องต้น

4.Basic Communication 1 30 อ.มนัสวีร์, 546 500

- Article, Noun, Pronoun, Present Simple, อ. จินดา

Present Continuous, Future, Weather, Time, Preposition

5.Conversation 1 30 Ivan 111 500

- Greeting 1, Introducing 1, Talk about yourself ,

The weather, The sports, Shopping

วันจันทร์ (17.00 - 19.00 น.) ม. 4 - 6

Course เวลา (ชม.) ครูผู้สอน ห้อง ราคา (บ.)

6.ไฟฟ้ากระแส 30 อ.อานนท์ 544 500

- ทบทวนคณิตศาสตร์ การเปลี่ยนหน่วย คำอุปสรรค

- กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความนำไฟฟ้า

ความเร็วลอยเลื่อนพลังงานไฟฟ้า

- การหากระแสไฟฟ้าแยกไหล เมื่อ r = 0 การช๊อตวงจรด้วยตัวนำ

แถบสีความต้านทาน แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์

- กฎของ Kirschoff การหาความต้านทานระหว่างจุดสองจุดในวงจร

Wheatstone’s Bridge การแปลงวงจร Y เป็น ∆

- ไฟฟ้ากระแสสลับ แผนภาพเฟเซอร์ ค่ายังผล ค่ามิเตอร์ ค่า RMS

ตัวประกอบกำลัง และการหาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของวงจร

7.กลศาสตร์ 2 30 อ.รุ่งนภา, 545 500

- สมดุลกล อ.ณัฐฤทัย

- งานและพลังงาน

- โมเมนตัมและการชน

- การเคลื่อนที่แนวโค้ง

8.ตะลุยโจทย์ Math ม.ปลาย 30 อ.วรนุช, 116 500

- ทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย อ.ปุณยนุช,

- ตะลุยโจทย์ Math ม.ปลาย 1 อ.อุทัย

- ตะลุยโจทย์ Math ม.ปลาย 2

- ตะลุยโจทย์ Math ม.ปลาย 3

9.Advanced Communication 2 30 อ.ณิฐชานันท์, 126 500

- Present Simple/Present Con, Present Prefect, อ.จอมพร

Past Simple, Active Passive Voice, If - clause, Vocabulary,

Reading Comprehension, Main Idea, Skimming Scanning

10.Life time Chinese 30 Mr.YouZhi 121 500

- History, Culture, Stories of superstition, Simple Sentences ,

Sentences with extra words, Sentences with more adj. words in,

Sentences with description pictures, Daily Sentences,

Sentences with emotion, Short story, Short story with Conversation

วันอังคาร (17.00 - 19.00 น.) ม. 1-3

Course เวลา (ชม.) ครูผู้สอน ห้อง ราคา (บ.)

1.Bio chill 6 30 อ. นฤมล 542 500

- พันธุศาสตร์

- โรคทางพันธุกรรม

2. Basic Communication 2 30 อ.ณัฏฐ์พิฌา 126 500

- Chores, Activities , Wh - Question , Some - Any, Little - Few, อ.ปัทมา

Past Simple, Comparative, Superlative, Reading 3.Conversation 2 30 Alex 111 500

Greeting 2, Introducing 2, Pair work, Direction, Hotel,

Shopping , Listening , Food, Job, Daily Routines 2

วันอังคาร (17.00 - 19.00 น.) ม. 4-6

Course เวลา (ชม.) ครูผู้สอน ห้อง ราคา (บ.)

4.ปรับพื้นฐาน Chem 30 อ.มาฆพันธุ์ 541 500

- สารและสมบัติของสาร

- อนุภาคสาร

- ตารางธาตุเบื้องต้น

- การคำนวณพื้นฐานสำหรับเคมี

5. Advance Chem 4 30 อ.ภัสสร์สิรี 547 500

- ไฟฟ้าเคมี

- ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

- เคมีอินทรีย์

- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

- ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

- สารชีวโมเลกุล

6.การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 30 อ.วิศรุฒม์ 544 500

- การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง

- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3

- กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3

- กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4

- กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชCAM

- ปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์

และอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

7.ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า 30 อ.อานนท์ 545 500

- ทบทวนคณิตศาสตร์ การเปลี่ยนหน่วย คำอุปสรรค อ.ชำเลียง

- แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า อิเล็กโทรสโคป

- พลังงานศักย์ไฟฟ้า งานไฟฟ้า

- ตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุ

- พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

- สนามแม่เหล็ก F = qvBและ F = ILB

- ประจุเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

- แรงระหว่างลวดตัวนำที่มีกระแสไหลวางขนานกันโมเมนต์คู่ควบของขดลวด มอเตอร์ ไดนาโม

- หม้อแปลงไฟฟ้า

8.โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 30 อ.มนัสนันท์ 546 500

- เอกภพ อ.ณัฐฤทัย"

- ดาวฤกษ์

- ระบบสุริยะ

- เทคโนโลยีอวกาศ

9. Advance Math 2 30 อ.ปุณยนุช 121 500

- ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์

- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

- เรขาคณิตวิเคราะห์

- ภาคตัดกรวย

- ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4

10.General Knowledge 30 อ.วนภรณ์ 116 500

- Modal Verb, Gerund and Infinitive, Vocabulary, อ.มนัสวีร์

Phrasal Verb, Two Word Verb, General Reading,

Skimming Scanning, Identify the main idea

วันพุธ (17.00 - 19.00 น.) ม. 1-3

Course เวลา (ชม.) ครูผู้สอน ห้อง ราคา (บ.)

1.ฟิสิกส์คำนวณ 2 30 อ. ณัฐฤทัย 544 500

- งานและพลังงาน

- พลังงานไฟฟ้า

- แสง

2.ตะลุยโจทย์ Math ม.ต้น 30 อ.ลักษณา 116 500

- ทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น อ.ปิยะพร

- ตะลุยโจทย์ Math ม.ต้น 1

- ตะลุยโจทย์ Math ม. ต้น 2"

3.Advanced Communication 30 อ.กัลยา 121 500

- If-clause อ.พิมพ์อนงค์

- Active Passive Voice

- Part of speech

- Tense 1 : Present / Past

- Tense 2 : Future

- Reading comprehension 1

- Reading comprehension 2

- Make a summary

4.Basic Chinese 30 อ.ภัทราภรณ์ 546 500

- Self-introduction, PINYIN, Number, Time , Date,

Fruit, Vegetable and Color, Buy and Sell, Animal, Sport,

Season, Asking and Directing the Way

วันพุธ (17.00 - 19.00 น.) ม. 4 - 6

Course เวลา (ชม.) ครูผู้สอน ห้อง ราคา (บ.)

5.Advance Chem 2 30 อ. มาฆพันธุ์ 542 500

- ปริมาณสารสัมพันธ์ I

- ของแข็ง

- ของเหลว

- สารละลาย

6.Chem for Admission 30 อ. ภัสสร์สิรี 547 500

- สรุปเนื้อหาสำคัญ

- ตะลุยโจทย์ (PAT2 , 9 สามัญ, กสพท. ฯลฯ)"

7.การแบ่งเซลล์และพันธุศาสตร์ 30 อ. นฤมล 541 500

- การแบ่งเซลล์

- Mendel Law

- ความน่าจะเป็น

- Extension Mendel

8.คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 30 อ. รุ่งนภา, 545 500

- การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม, การบวก ลบ คูณ หาร อ. มนัสนันท์

เศษส่วนและเศษซ้อน, การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม,

เลขยกกำลังและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์, การถอดรากที่สอง,

การแก้สมการกำลังหนึ่งตัวแปรเดียว, การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว,

การแก้สมการกำลังหนึ่งสองตัวแปร, พีทาโกรัส, ตรีโกณมิติเบื้องต้น, ลอการิทึม

9.Advance Math 4 30 อ. อุทัย 126 500

- สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

- จำนวนเชิงซ้อน

- ความน่าจะเป็น

- ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.5

10.GAT 30 อ. ปณิตา, 111 500

- English Expressions, Vocabulary Expansion, อ. ธัญยดา

Reading Techniques, Part of speech, Prefixes and Suffixes,

Sentence Structure, Phrasal Verb, Idioms