ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

>> Download >> เกียรติบัตรกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 และ ม. 2

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ทุกท่าน ขณะนี้ทางงานกิจกรรมเพิ่มรู้และฝ่ายวิชาการได้ ได้เปิดให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยนำเกียรติบัตรไปเพิ่มข้อความตามตัวอย่างที่กำหนด และนำไปให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมลงลายมือชื่อรับรอง

ขั้นตอน : Download เกียรติบัตร (รูปที่ 1) >> พิมพ์รายละเอียดเพิ่มเพิมดังตัวอย่าง (รูปที่ 2) >> Print >> ครูที่ปรึกษากิจกรรมลงลายมือชื่อ

*** สงสัย ติดต่อ ครูนิทัศน์ เรืองศรี **

** การลงทะเบียนเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ **

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง

 1. นักเรียนเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ โดยต้องลงชื่อเข้าใช้ google ด้วย e-mail โรงเรียน (............@chainatpit.ac.th) มิฉะนั้นจะไม่สามารถกรอกข้อมูลได้
 2. นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ คนละ 1 กิจกรรม เท่านั้น
 3. นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข/ลงใหม่ในระบบได้อีก (ควรศึกษารายละเอียดแล้วข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจนก่อนลงทะเบียน)
 4. การลงทะเบียนจะถือว่าสำเร็จและมีสิทธิ์เข้าเรียนกิจกรรมใด ก็ต่อเมื่อมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนกิจกรรมนั้นๆ
 5. แต่ละกิจกจรรมรับนักเรียนจำนวนจำกัด (ม. 1 จำนวน 25 คน/กิจกรรม, ม. 2 จำนวน 24 คน/กิจกรรม)
 6. หากนักเรียนลงทะเบียนซ้ำซ้อน หรือกระทำการอื่นๆ นอกเหนือข้อตกลง อาจถูกตัดสิทธิ์การเลือกลงทะเบียน หรือต้องทำการลงทะเบียนใหม่ แล้วแต่กรณี โดยให้ถือการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เป็นอันสิ้นสุด
 7. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการลงทะเบียน ติตต่อ ครูวรนุช เจริญสุข, ครูนิทัศน์ เรืองศรี

** เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ **

1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อกิจกรรม ครูที่ปรึกษากิจกรรม สถานที่เรียน จำนวนนักเรียน (คน)

 1. คณิตศาสตร์รอบตัวเรา กลุ่ม 1 นางวันดี มีทอง ห้องสมุด 25
 2. คณิตศาสตร์รอบตัวเรา กลุ่ม 2 นางสาวฤดีพร อรรคพันธู์ ห้องสมุด 25
 3. คณิตศาสตร์รอบตัวเรา กลุ่ม 3 นายกิตติคม ชูชีพ ห้องสมุด 25
 4. คอมพิวเตอร์สร้างรายได้ กลุ่มที่ 1 นางสาวสุชาดา คงครอง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25
 5. คอมพิวเตอร์สร้างรายได้ กลุ่มที่ 2 นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25
 6. ครื่องบินเล็ก นายบารมี คงฤทธิ์ สนาม 25
 7. งานใบตอง นางสาวจินตนา เรือนแป้น ห้องผูกผ้า 922 25
 8. งานประดิษฐ์ นางสุชิรา บัวคง ห้องเขียนแบบ 921 25
 9. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นายสุนทร นิโครธานนท์ ห้องงานไม้ 1011 25
 10. สร้างสรรค์งานพิมพ์ นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์ ห้องพิมพ์ธุรกิจ 438 25
 11. ซีโรเวส กลุ่ม 1 นายบุญเหลือ หอมเนียม ห้องซีโรเวส 25
 12. ซีโรเวส กลุุ่่ม 2 นส.เสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา ห้องซีโรเวส 25
 13. Story telling นางมนัสวี วัตถุสินธุ์ ห้อง 215 25
 14. สวนพฤกษศาสตร์ ม.1 กลุ่มที่ 1 นางสาวยุดาวดี สุขมาก ลานธรรม 25
 15. สวนพฤกษศาสตร์ ม.1 กลุ่มที่ 2 นางสาววรรณพร ยิ้มฉาย ลานธรรม 25
 16. สวนพฤกษศาสตร์ ม.1 กลุ่มที่ 3 นางสุภาภรณ์ ตันติเสรีรัตน์ ลานธรรม 25
 17. เซปักตะกร้อ ม.1 นายบุุญมา ม่วงพูล ลานหน้าโรงยิม 25
 18. ฟุตบอล ม.1 นายไพฑูรย์ อินโท ลานหน้าโรงยิม 25
 19. ดนตรีไทย นายพิเชษฐ์ ชี้แจง ห้องเรียนดนตรีไทย 25
 20. นาฏศิลป์ นางสาวกัญญารัตน์ คำมณี ห้องเรียนนาฏศิลป์ 25
 21. ธุรกิจออนไลน์ นางสาวพรพรรณ ยอดเกิด ห้องพิมพ์ธุรกิจ 25
 22. สนุกกับแอปมือถือ ว่าที่ รต.ปริญญา ภัทรนานากุล ศาลาหกเหลี่ยม เกษตร 25

1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อกิจกรรม ครูที่ปรึกษากิจกรรม สถานที่เรียน จำนวนนักเรียน (คน)

 1. ขนมไทย นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด ห้องปฏิบัติงานอาหาร 1111 24
 2. Beauty Room นางสาวกรรธิมา มะยุเรศ ห้องพิมพ์ธุรกิจ 24
 3. lT สร้างสรรค์ นางณัชชา ทองสดายุ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 24
 4. Graphic Design 3D ( prodestop ) นางสาวมุทิตา สำเภาเงิน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 24
 5. สวย หล่อ หุ่นดี สร้างสรรค์ด้วยโฟโต้ชอปรีทัช นายอุเทน สุขสิงห์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 24
 6. งานช่างทั่วไป นายชำนาญ เข็มเงิน ห้องงานไฟฟ้า 923 24
 7. ครัวไทย นางสุธา คงสนุ่น ห้องปฏิบัติงานอาหาร 1111 24
 8. งานประดิษฐ์จากผ้า นางศิวพร ด้วงช้าง ห้องปฏิบัติงานอาหาร 1112 24
 9. วาดการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์ นางนิตยา เพ็ชรจั่น ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 24
 10. สนุกกับแอปมือถือ นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 24
 11. ตามรอยพระราชา กลุ่ม 1 นางกาญจนา ศิลกุล ห้องเกษตร 1012 24
 12. ตามรอยพระราชา กลุ่่ม 2 นางอารีรัตน์ แก่นไร่ ห้องเกษตร 1012 24
 13. Chinese hand made นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วห้อง 434 24
 14. สวนพฤกษศาสตร์ ม.2 กลุ่มที่ 1 นางธีราภรณ์ มาแจ้ง ลานธรรม 24
 15. สวนพฤกษศาสตร์ ม.2 กลุ่มที่ 2 นางสาวศิริมาลา ใจแสน ลานธรรม 24
 16. สวนพฤกษศาสตร์ ม.2 กลุ่มที่ 3 นางพอใจ บุษบงค์ ลานธรรม 24
 17. MATH ON TOUR นางสุชีรา บัวสุนทร 122 24
 18. เก่งเลข ม.2 นางรุญณี ศรีสุนทร 123 24
 19. Math enjoy นายอิทธิพล สามสี 124 24
 20. พยาบาล ม.2 นางศศพินท์ สดายุรัช ห้องพยาบาล 24
 21. เซปักตะกร้อ ม.2 นางกลุวดี ม่วงพลู ลานหน้าโรงยิม 24
 22. กราฟฟิตี้อาร์ต นายพรเจตน์ ยอดนาค ห้อง ศ2 24
 23. ดนตรีพาเพลิน นายกษม บำรุงสุข ห้องเรียนดนตรีสากล 24
 24. Fine art นางสาวณัฏฐ์พิฌา พรมจาด 425 24