สืบเนื่องจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กศน.ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนของจังหวัดชัยนาท เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท ดำเนินงานขยายผลหลักสูตร e-Commerce และเปิดพื้นที่เป็น “ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้าออนไลน์” สำนักงาน กศน. (ONIE Online Commerce Center – OOCC )