สืบเนื่องจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กศน.ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนของจังหวัดชัยนาท เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท ดำเนินงานขยายผลหลักสูตร e-Commerce และเปิดพื้นที่เป็น “ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้าออนไลน์” สำนักงาน กศน. (ONIE Online Commerce Center – OOCC )

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีเปิดโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด และผู้เรียน กศน. กว่า 1,500 คน เข้าร่วมงานนำเสนอแนวทางจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และมอบนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW ในหัวข้อที่ 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good Innovation ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท ดำเนินการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน. พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. ของแต่ละตำบล ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น