งานพัสดุ

บริหารงานโดย

นาย ธีรยศ รักเมือง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

สุกัญญา เทพบุตร

หัวหน้างานพัสดุ

สุวรรณี ฉิมแย้ม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ