แผนก

ช่างไฟฟ้ากำลัง

บริหารงานโดย

นางสาวกัลยา สิงหาเขต

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง


ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง


ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง


ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง


ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง


ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง