>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน (e-bidding)

>> ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> อกสารประกวดราคาจางก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ประกาศหยุดสถานศึกษากรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

>> ประกาศหยุดสถานศึกษากรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564

>> ประกาศโรงเรียนแจงร้อนวิทยาเรื่อง ปิดสถานศึกษาต่อเนื่องจากสถานการณ์แพร่เชือระบาด

       ของไวรัสโคโรนา 19

>> ประกาศเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

>> ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

>> ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 

>> ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากไวรัส COVID-19 

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดและการดูแลนักเรียนโรงเรียนแจงร้อนวิทยา  

มาตรการดำเนินการ
การจัดการเรียนการสอน

คู่มือดูแลตนเองของประชาชนในสถานการณ์ COVID 19     

 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 

รอบรั้วแจงร้อนวิทยา

FacebookInstagramYouTube