>> ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565

>> ระเบียบการแต่งกายโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

>> แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ไวัส COVID-19 คลิ๊ก !!

>> แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในการเรียนทางไกลหรือเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต คลิ๊ก !

>> ประกาศผลคะแนนสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และม.6 คลิ๊ก !

>> การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑-๒

ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร คลิ๊ก !

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัย 5 ปีซ้อน คลิ๊ก!

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านเพิ่มเติม !

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน (e-bidding)

>> ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

>> อกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

>> ประกาศหยุดสถานศึกษากรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

>> ประกาศหยุดสถานศึกษากรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564

>> ประกาศโรงเรียนแจงร้อนวิทยาเรื่อง ปิดสถานศึกษาต่อเนื่องจากสถานการณ์แพร่เชื่้อระบาด

ของไวรัสโคโรนา 19

>> ประกาศเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

>> ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

>> ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

>> ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากไวรัส COVID-19

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาด | มาตรการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน
และการดูแลนักเรียนโรงเรียนแจงร้อนวิทยา ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือดูแลตนเองของประชาชนในสถานการณ์ COVID 19 | คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

ข่าวเด่น / กิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง