Qui som?

El Rafal Vell... l'escola que volem.

El Rafal Vell és una escola pública de metodologia activa, participativa, inclusiva i en català.

Prioritzam el treball en valors com la convivència, la llibertat, la tolerància, el respecte, la pluralitat, l'educació en la igualtat de genere, el diàleg i l'educació no competitiva. L'educació emocional i per a la convivència té un paper fonamental a dins l'escola.

Som conscients que l'infant és el principal actor del seu aprenentatge i que l'educació és una tasca compartida entre la família i l'escola.

Per això la metodologia que posam en joc s'estructura en línies de feina com el treball per projectes, els racons, els tallers, desdoblaments, els grups interactius, l'aprenentatge cooperatiu,... Maneres de fer feina que ens permeten:

  • proposar tasques complexes que treballen les competències
  • potenciar que els infants treballin en diferents tipus d'agrupaments i s'ajudin entre ells
  • fer propostes prou àmplies que permetin atendre la diversitat dins l'aula
  • valorar el grup-classe com una comunitat de persones que aprenen i creixen junts, convertint-se, el grup mateix, en una eina necessària per desenvolupar les capacitats i competències individuals
  • potenciar la figura del tutor com a figura imprescindible en la guia, orientació, seguiment, avaluació... tant de cada infant individualment, com del grup-classe
  • la participació de les famílies en els projectes i activitats de l'escola,


Treballam la convivència des de la convicció que el treball de les emocions, les activitats compartides entre les aules germanes, la conversa, la filosofia, els contes, la psicomotricitat, la mediació, les pràctiques restauratives... són elements necessaris per al coneixement de tots els que compartim el dia a dia. Només des del coneixement mutu s'arriba a la resolució compartida dels conflictes, i només des del coneixement mutu s'eviten la majoria d'aquests conflictes...