ACTUEEL

Onze fractie in actie!

Begrotingsraad 8 november 2019

De bijdrage van Arianne de Wit tijdens de begrotingsonderhandelingen:

Prediker 3

“Alles heeft zijn tijd

Voor alles wat gebeurt is er een uur”

En nu zijn er twee minuten om onze visie op de begroting 2020 te geven.

Een begroting waarin 3 miljoen euro meer wordt uitgegeven dan het jaar hiervoor. Het gaat goed met Heemstede.

En waar geven we die 3 miljoen euro extra aan uit:

· Aan versterking van bestuur en ondersteuning, de basis op orde. Nieuw personeel komt onze gelederen versterken. Daarboven op komt nog een leger aan externe krachten. En ja, die kosten nu eenmaal wat meer dan vast personeel.

· Aan participatie. Het beleidsplan laat nog op zich wachten, maar het geld staat klaar.

· En natuurlijk aan het Integraal Huisvestingsplan. Maar daar spreken we volgende maand pas over.

En hoe gaan we die extra uitgaven bekostigen?

Het voorstel dat er nu ligt is:

· Door de lasten voor de burger te verhogen

· De reserve Sociaal Domein af te romen ten gunste van de algemene reserve

· En deze laatste in te zetten om alle plannen te betalen.

Ik hoor u denken: “De lasten verhogen? Dit college gaat toch alleen over tot het verhogen van de OZB als dat nodig is ter dekking van mogelijke tekorten in het Sociaal Domein?”

Dat staat in het collegeakkoord, maar is niet wat er in de begroting staat. Hier gaat de OZB toch echt twee jaar achter elkaar omhoog.

Het schuiven met investeringen en de kaasschaaf methode bleken niet voldoende om financiële ruimte te vinden voor de bekostiging van de participatie- en duurzaamheidsplannen.

Dus: de begroting die hier ligt vraagt meer van de burger en die krijgt er minder voor terug.

Vandaag moet wij spreken over de vragen:

· Hoeveel extra geld gaat er naar de basis?

· Hoe nodig is dit?

· Moeten we zo veel geld uittrekken voor het maken van procesvoorstellen voor beleidsplannen?

· Wat is de ondergrens van onze reserve Sociaal Domein?

Wij hopen dat er vandaag tijd is om bij deze vragen stil te staan.

Niet 'wij of zij, maar: zij aan zij!'

Nieuws uit de Commissies en de raad.

Raadsvergadering 31 oktober 2019

Verslag door Oscar Boeder

Voor het CDA springen twee agendapunten naar voren: mobiliteit en samenspraak.

Mobiliteit

Heemstede is voor alle mobiliteitsoplossingen, autoverkeer en openbaar vervoer, afhankelijk van investeringen in de regio. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) bepaalt en beheert de investeringsfondsen voor infrastructuur. Daarom is het belangrijk dat de knelpunten in Heemstede ook in de MRA worden besproken.

Onze motie met dat doel is unaniem aangenomen. Het college is o.a. opgeroepen om een actieplan op te stellen voor het behoud van de intercitystatus van ons station. Ook moet onderzoek worden gedaan naar een extra oost-westverbinding, bijvoorbeeld door de N201 aan te sluiten op het tracé van de Zuidtangent.

De raad is akkoord gegaan met een bijdrage uit het mobiliteitsfonds aan de spoorverbetering Haarlem-Zandvoort. Het Rijk en ProRail betalen het grootste deel van de noodzakelijke kosten. Door de F1 is deze investering in een stroomversnelling geraakt. Met een hogere treinfrequentie naar Zandvoort vermindert direct het autoverkeer door Heemstede. Een goede zaak!

De motie staat hieronder:

HEEMSTEDE IN DE METROPOOL REGIO AMSTERDAM (MRA) – thema mobiliteit De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 31 oktober 2019Overwegend dat:- Er op 19 september 2019 een raadsdiscussie heeft plaatsgevonden over de Heemsteedse focus voor de MRA agenda, waarin mobiliteit een belangrijk speerpunt bleek- Dat voor het bereiken van de mobiliteitsdoelstellingen in Heemstede een gezamenlijke, regionale aanpak noodzakelijk is binnen de MRA- Heemstede in de MRA wordt vertegenwoordigd door collegeleden;- De raad het behoud van Heemstede-Aerdenhout als intercity station en het ontwikkelen van het station tot OV knooppunt als een van de speerpunten heeft benoemd;- De raad wil onderzoeken op welke manier verbinding van de N201 als auto- snelbus- en snelfietsverbinding op het tracé van de Zuidtangent mogelijk is waardoor een nieuwe oost-west verbinding wordt gerealiseerd;- In het fietsprogramma “goinGDutch” plannen staan om het fietsen naar en rond Schiphol te stimuleren door onder meer het verbreden van snelfietspaden tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam;- De raad pleit voor aansluiting bij de Vervoerregio Amsterdam- en voor actualisering van de regionale bereikbaarheidsvisie die dateert uit 2010De raad roept het College op: - Een actieplan op te stellen voor het behoud van intercity-station H-A en de ontwikkeling daarvan naar een OV Knooppunt- De haalbaarheid te onderzoeken van een (extra) oost-west-verbinding, bijvoorbeeld met de N201 als auto- snelbus- en snelfietsverbinding op het tracé van de Zuidtangent, alsmede van het doortrekken van snelfietspanden naar Heemstede.- Te onderzoeken hoe Heemstede kan aansluiten bij de Vervoerregio Amsterdam- In de GR te bereikbaarheidsvisie te actualiserenDe raad voor deze punten een tijdlijn aan te bieden, waarin periodieke rapportages over de voortgang.De raad spreekt uit:- Het college te ondersteunen in elke actie die zij onderneemt om deze doelstelling te bereiken;- Deze motie toe te sturen aan de MRA.En gaat over tot de orde van de dag. Heemstede, 31 oktober 2019.

Samenspraak

Om een goed beeld te krijgen van meningen uit ons dorp moeten Heemsteedse inwoners aan de start van besluitvorming met de raadsleden kunnen overleggen. Om deze reden heeft het CDA in mei 2018 de motie 'Van samenspraak naar inspraak' ingediend. Deze motie is ook unaniem aangenomen. Vandaag (31-10) is in een raadsgesprek een tussenevaluatie opgemaakt.

Tot nog toe is samenspraak niet goed uit de verf gekomen. Bijna alle fracties willen proberen om de motie meer invulling te geven. De commissies zoeken actief naar onderwerpen en nodigen inwoners uit om hun mening te geven. Inwoners kunnen ook zelf aangeven dat zij willen overleggen met de commissie.

Begrotingsbehandeling

In de eerste week van november is de begrotingsbehandeling. Het college stelt een lastenverzwaring voor van 8,7%. Met de lastenverzwaring wentelt het college alle kosten van het participatiebeleid en groei van de interne organisatie af op de inwoners.

Het CDA vindt: Als er geen geld genoeg is moet je eerst bezuinigen (op hobby’s of verkiezingsbeloften) voor je bij de inwoners je hand ophoudt. Deze nieuwe manier van begroten en geld uitgeven past niet bij het CDA. Het CDA is voor een kleine effectieve gemeentelijke overheid.

Bent u ook zo benieuwd naar de standpunten van de ander partijen?


Commissies oktober 2019

Inspreken helpt!

Ouders van schoolgaande kinderen kwamen in de commissie Ruimte inspreken over de oversteekplaats Adriaan Pauwlaan - Herenweg. Ze zijn bezorgd en boos. Want gemeente en deskundigen zeggen al jaren dat de oversteekplaats veiliger kan, maar toch gebeurt er niets! Na stug doorvragen heeft de wethouder toegezegd dit jaar een plan in te dienen waardoor ook de provincie nog subsidie kan geven om de oversteekplaats veiliger te maken.

Beter OV in de regio, het CDA is voor.

De spoorverbinding Amsterdam Zandvoort wordt verbeterd. Niet alleen voor de F1 maar structureel. Dat is ook goed voor Heemstede. Want, hoe meer mensen naar Zandvoort treinen, des te minder auto’s door Heemstede. Aan de regio Zuid Kennemerland is ook een gedeeltelijke investering uit het gezamenlijke investeringsfonds gevraagd van 1,4 miljoen (naar rato voor Heemstede 2 ton).

Het station Heemstede-Aerdenhout is essentieel in de toekomstvisie OV van het regionale samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. De wethouder zijn schriftelijk investeringen voor Heemstede toegezegd. Dat is goed nieuws, want de intercitystatus van ons station wordt bedreigd.

Operatie Steenbreek

Ins ons verkiezingsprogramma staat, dat we willen dat Heemstede participeert in Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen en zo de buurt leefbaarder te maken. Tegels eruit - groen erin! De wethouder zegt tijdens de vergadering van de commissie Ruimte (weliswaar in een bijzin), dat Heemstede zich inmiddels bij Operatie Steenbreek heeft aangesloten. Een mooie ontwikkeling. We blijven de vinger aan de pols houden en gaan nu de wethouder vragen op welke manier Steenbreek in Heemstede wordt gepromoot.