Chaiyaphum Technical College

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหลักสูตรการออกแบบการจัดทำชุดเอกสารประกอบการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

สือสานประเพณีวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำ E-Portfolio

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ แผนกเทคโนโล่ยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

การปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานวิชาการนักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาแม่พิมพ์

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา

การเข้าร่วมสัมนา การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จ.ชุมแพ

การจัดกิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลติและสาขาวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

รางวัลครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 เนื้องในวันครู 16 มกราคม 2561

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีการและวิชาชีพครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ