เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

หน้าที่/การปฏิบัติงาน

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน Ditec สพ.2.pdf

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT


คำสั่งมอบหมายงานบุคคลICT.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร


ระบบ G - CODE