กลุ่มบริหารวิชาการ

วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารวิชาการ
“ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ กลุ่มบริหารวิชาการ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6. พัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพอันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป้าประสงค์ กลุ่มบริหารวิชาการ

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. โรงเรียนมีระบบงานวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน

5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีความเข้มแข็ง

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ