ผลงานและรางวัล

สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่น

เพื่อเสริมอาชีพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ระดับดีเด่น ประจำปี 2557

MOE AWARDS 2558 

ประเภท สถานศึกษา

สาขาป้องกันและแก้ไขปัหายาเสพติดในสถานศึกษา

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน 

ระดับทองดีเด่นอันดับ 1

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมมอบรางวัลห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมมอบรางวัลห้องเรียนสีขาว ห้องเรียน.pdf