ผลงานสื่อวีดีโอ

รางวัลผลงานระดับคุณภาพดีมาก ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "รู้อยู่แก่ใจ" โดยโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ได้ส่งเข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 

ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อผลงาน โกงไหม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 

สื่อวีดิทัศน์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม   รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร ในวันอ้งคารที่ 25 เมษายน 2566  ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ โดย คณะกรรมการประเมิน ระดับจังหวัด 

รายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 28/2565 (วันที่ 17 สิงหาคม 2565)

B.K. MEDIA CENTER สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม / สพม.บุรีรัมย์ 

 โมเดล B.K. MEDIA CENTER

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนำทาง 


นำเสนอโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ในวันประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 

รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2564  

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

สื่อวีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 

วีดิทัศน์นำเสนอเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม.32 

การจัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School 

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ต.บ้านบัว อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลงานการประกวดการจัดนิทรรศการ  

สื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  88  พรรษา 

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ได้ผลิตสื่อโทรทัศน์ ในหัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต"  ตามโครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่้อหาแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตของเยาวชน 

งานนำเสนอเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนดำเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

วันที่  2  กันยายน  2558 

วีดิทัศน์รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม.32 

ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศ

การประกวดโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ  

ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์