ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567  ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2567 

(อ่านเพิ่มเติม)

ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 

(CLASSROOM MEETING)  

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (CLASSROOM MEETING) ระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. 

ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ 

เกณฑ์การตัดสินพานไหว้ครู 

ประจำปีการศึกษา 2567

"พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2567 

กำหนดจัด"พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2567 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 

ประกาศผลการนับคะแนน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

ประกาศผลการนับคะแนน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  ประจำปีการศึกษา 2567

“การประกวด มารยาทไทย”ประจำปีการศึกษา 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม“การประกวด มารยาทไทย”ประจำปีการศึกษา 2567

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

   1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

   1.2 เพศหญิงหรือเพศชาย

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าประกวด

   2.1 ประกวดเป็นทีม ทีมละ 2 คน  (แต่ละห้องเรียน ส่งเข้าประกวดได้ 1 ทีม)

 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ประชาสัมพันธ์ ผังเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.20 - 12.10 น.  

เบอร์ 2 พรรค ONE  LOVE

ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2567 เบอร์ 2 พรรค ONE  LOVE 

เบอร์ 1 พรรค NEW  GENERATION

ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2567 เบอร์ 1 พรรค NEW  GENERATION 

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  เข้าคูหากาเบอร์เดียว เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประจำปี 2567  ณ โดมอเนกประสงค์ เวลา 08.20 -12.10 น. 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายเดือนชั่วคราว  

ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

กำหนดการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-16.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  

นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ 

รื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและ  คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สมัครรูปแบบออนไลน์ https://forms.gle/PFeFbXhKzspDaEsV8 หรือ QR Code ที่แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการจัดห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2567 

ผลการจัดห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2567 

เอกสารหลักฐานการมอบตัว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แจ้งกำหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4  

ปีการศึกษา 2567 

วันที่ 31 มีนาคม 2567 

ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม     

เวลา 08.30  - 12.00 น. 

แจ้งกำหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1  

ปีการศึกษา 2567 

วันที่ 30 มีนาคม 2567 

ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม     

เวลา 08.30  - 12.00 น. 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

แจ้งการรับวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6  ที่จบการศึกษา

มารับวุฒิการศึกษา ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 

ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม     

เวลา 09.00  - 11.00 น. 

กำหนดการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 

ปีการศึกษา 2568

ม.1 สอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

ม.4 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

(รายละเอียดเพิ่มเติม)  

แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียน 

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

ม.1 สอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

ม.4 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 

สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

สอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 

 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

บัวหลวงอะคาเดมี่

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

ที่ผ่านการคัดเลือกสมรรถนะเป็นนักเรียนห้องเรียนอะคาเดมี่แล้ว 

ไม่ต้องทำการสอบคัดเลือกห้องเรียน

ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2567

ปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน 2567 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 

14 พฤษภาคม 2567 

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล 

ทีม BK ALL STAR  ประจำปีการศึกษา 2567 

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผลการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล

ทีมบัวหลวงอะคาเดมี่

ประจำปีการศึกษา 2567 

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2/2566 

ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

พิธีรับประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กำหนดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ รับประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย


เปิดคัดตัวนักกีฬาบาสเก็ตบอล ภาคเรียนที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย ม.1- ม.6 (เกิดปี พ.ศ. 2549 - 2555)

2. มีความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน

3. มีความสามารถ และรักในกีฬาบาสเกตบอล

สิ่งที่ต้องเตรียม

- สำเนาบัตรประชาชน

- ชุดกีฬาพร้อมทดสอบ

- อาหาร /น้ำดื่มส่วนตัว

4. สิทธิประโยชน์

- รับทุนการศึกษา

- สามารถเลือกแผนการเรียนได้

"บัวหลวง อะคาเดมี่" 

สังกัดโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตบอล (ชาย)เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมทีมและเป็นนักกีฬาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  Bualuang Academy รุ่นอายุ 12-17 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2555   วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 น.  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

สมัครได้ในระหว่าง วันที่ 9-13  มีนาคม 2567

แจ้งจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Hybrid Learning เนื่องด้วย โรงเรียนเป็นสถานที่จัดารประชุมของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

แจ้งจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Hybrid Learning เนื่องด้วย โรงเรียนเป็นสถานที่จัดารประชุมของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่ 9-13 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม


รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่ 9-13 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัศนคีตนาฏ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน “ทัศนคีตนาฏ ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ 

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ครั้งที่ 2

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ครั้งที่ 2 (Classroom Meeting)

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ปิดการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประกาศปิดการเรียนการสอนภายใน เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567 รอบโควตา ม.3 เดิม

ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 2567 - 2 ก.พ. 2567

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมการแข่งทักษะภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมทุกคน ร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน  เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน

เอกสารเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อบันทึกความเข้าใจ

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดการประชุมเพื่อบันทึกความเข้าใจ ระหว่างโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ. 

ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น.   ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 

เอกสารเพิ่มเติม

กำหนดารสอบกลางภาค 2/2566

ประกาศโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กำหนดการสอบกลางภาค 2/2566 

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการญาณิสา 

ครอบครัวบัวหลวง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการญาณิสา สอนอินทร์ เนื่องในโอกาส ย้ายดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

สวัสดีปีใหม่ 2567

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สวัสดีปีใหม่ 2567

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid

ประกาศโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วันที่ 2 มกราคม 2567 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning ด้วยระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ที่บ้าน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ สธ. ห้ามขายใบกระท่อมและอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร 

CHRISTMAS ACTIVITY

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ขอเรียนเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม CHRISMAS ACTIVITY วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ โดมอเนประสงค์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ปิดภายใน (กรณีพิเศษ)

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ดำเนินการโครงการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. 2566 จึงประกาศปิดการเรียนการสอนภายใน (เป็นกรณีพิเศษ) เป็นเวลา 2 วัน โดยให้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเนื้อหาด้วยตนเองที่บ้าน

ขอขอบระคุณ คุณิสิฐ จงจรูญรังสรรค์

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ขอขอบระคุณ คุณพิสิฐ จงจรูญรังสรรค์ และคุณนิตยา จงจรูญรังสรรค์ พร้อมคณะเจ้าของบริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด และเครื่องมือกระดูก จากต่างประเทศ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่องให้แก่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม รวมมูลค่า 112,450 บาท  เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาเรียนรู้ของครูและนักเรียนต่อไป

ประชุมผู้ปครองในชั้นเรียน

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom  Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566  

ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ขอขอบระคุณ คุณอภิราม แป้นทอง

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ขอขอบพระคุณ นายอภิราม แป้นทอง เป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์โรงเรียน เพื่อความสะอาด สวยงาม ได้ใช้ประโยชน์

ประกาศจัดการเรียนารสอนออนไลน์

ประกาศโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่บ้าน

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก

การแข่งขันกีฬาสีภายในคณะสี

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะสี ประจำปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 

ประเภทกีฬาที่จัดกิจกรรม : ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ เปตอง E-Sport และ กรีฑา

สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา 

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 7-10  พ.ย. 2566

ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 

กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา  

รายงานตัวในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566  

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 2 ชั้น 1) 

 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 

กลุ่มวิชาเอกสังคม จำนวน 1 อัตรา 

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 2 ชั้น 1) 

ตั้งแต่วันที่ 1-3  พ.ย. 2566

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 

ให้มารายงานตัว วันที่ 15 สิงหาคม 2566 

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 1

ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนชั่วคราว 

ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา  

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566  

ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 2 ชั้น 1) 

ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2566 - วันที่ 9 ส.ค. 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างฯ

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 

ให้มารายงานตัว วันที่ 15 สิงหาคม 2566 

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 1

ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนชั่วคราว 

ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา  

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566  

ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 

ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566 

กำหนดการสอบกลางภาค 1/2566

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 วันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2566 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 วันที่ 17, 19 และ 21 กรกฎาคม 2566

วาดภาพ-ระบายสี

เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สมัครวันที่ 17 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2566

แข่งขันวันที่ 15 สิงหาคม 2566

Miss Recycle 2023

เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สมัครวันนี้ - 11 สิงหาคม 2566


ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

นื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สมัครวันนี้ - 3 สิงหาคม 2566

แข่งขันวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สมัครวันนี้ - 3 สิงหาคม 2566

แข่งขันวันที่ 10 สิงหาคม 2566

BK ROV 2023

เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สมัครวันนี้ - 31 กรกฏาคม 2566


เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ณ หอประชุมโรงเรีนบัวหลวงวิทยาคม

ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

รับสมัคร มอบตัว นักเรียนใหม่ (เพิ่มเติม)

การรับสมัคร มอบตัว นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม

รับรายงานตัวนักเรียนบัวหลวงอะคาเดมี่

รับย้ายนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566


โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน 

กำหนดการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 

ม.1 และ ม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566

ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ คุณครูทวีชัย ใหญ่เลิศ

กำหนดการปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียน 

กำหนดการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 

ม.1 และ ม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566


ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. -12.00 น.

ณ โดมอเนกประสงค์

ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. -12.00 น.

ณ โดมอเนกประสงค์

สอบวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น. -12.00 น.

สอบวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น. -12.00 น.

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค

ม.1-ม.3 สอบวันที่ 7 และ 9 มีนาคม 2566

ม.4-ม.5  สอบวันที่ 3, 8 และ 10 มีนาคม 2566

ม.6  สอบวันที่ 8 และ 10 มีนาคม 2566

รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ วันที่ 11 -15 มีนาคม 2566

https://www.bk-school.com/sas 

Fan page Facebook

จดหมายข่าว ชาวขาว-เขียว