ข้อมูลผู้บริหาร

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

เบอร์โทรศัพท์ : 0633699156

E-mail : sanya@bual.ac.th

นางสาววิภาวี บุบพาพันธ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ :0807256653 

E-mail : wiphawee@bual.ac.th

นางจารุวรรณ ตอนสันเทียะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 09022606794 

E-mail : jaruwan@bual.ac.th

นางสาวญาณิสา สอนอินทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 เบอร์โทรศัพท์ : 0884762515 

E-mail : yanisa@bual.ac.th

นางพรญาณี คำสอน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0622322998 

E-mail : phonyanee@bual.ac.th

ทำเนียบผู้บริหาร