กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวานิต พลสถิตย์กุล

ตำแหน่ง ครู

นายธวัช วงศ์ทองเจริญ

ตำแหน่ง ครู

นางสาววรนุช ตระกูลดี

ตำแหน่ง ครู

นางสุวรรณี ปิยะวงศ์

ตำแหน่ง ครู

นายทวีชัย ใหญ่เลิศ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวโสภิดา ทิพย์โลหิต

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนริศรา  เหลาสา

ตำแหน่ง ครู

นายชัชวาลย์ ชำนาญรัมย์

ตำแหน่ง ครู

นายวิรัช ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัตติกาล จันทะพันธ์

ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)

นายทรงเกียรติ ปุริโส

ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)

นายจิณณวัตร การรัมย์

ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)