Zorg en evaluatie

Begeleiding en evaluatie in de kleuterklassen

Observeren

De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen en zal daarom gericht kijken en luisteren tijdens zijn spontane bezigheden, bij de dagelijkse activiteiten en bij de uitvoering van de opdrachten. Op die manier kan hij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen.

Begeleiden

In het aanbod van activiteiten zal de leerkracht rekening houden met de gegevens die hij via observatie verzameld heeft. Met andere woorden, hij stemt de begeleiding af op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om zich naar eigen aanleg optimaal te ontwikkelen.

Het kindvolgsysteem

De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om uw kind efficiënt te begeleiden.

De gegevens uit dit systeem zijn vertrouwelijk. Enkel de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind, kunnen ze inkijken.

Speciale begeleiding

Mocht er zich in de loop van het jaar bij uw kind een probleem voordoen, dan wordt u daarvan gewaarschuwd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht; in de klas worden er ondersteunende maatregelen genomen. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het centrum voor leerlingbegeleiding besproken.

Informatie en communicatie

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door onder meer:

 • oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, openklasdagen, vieringen, feestjes...
 • informele contacten met de kleuterleerkracht vóór en na de activiteiten of op afspraak
 • het heen-en-weerschriftje met onder meer versjes en liedjes
 • schriftelijke mededelingen van de directeur of de kleuterleerkracht
 • contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding
 • werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen...) die meegegeven worden
 • een mededelingenbord en/of infohoek
 • e- mails en website, Facebook, Smartschool

Participatie

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.

Begeleiding en evaluatie in het lager onderwijs

Evalueren

Onder ‘evalueren’ verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, 'leren leren' ...

Rapporteren

Vier keer per schooljaar wordt het rapport uitgereikt: voor de herfstvakantie, de kerstvakantie, de paasvakantie en aan het einde van het schooljaar.

Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten van uw kind voor een bepaalde periode in verband met :

 • de leergebieden die in de leerplannen zijn opgenomen : Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding, (Frans)
 • het welbevinden (hoe kinderen zich voelen)
 • de manier waarop uw kind in groep omgaat (sociale vaardigheden)
 • gedrag, werkhouding en manier waarop uw kind het leren aanpakt (leren leren)
 • de talenten en interesses
 • in de kolom commentaar staan aanvullende informatie en aanwijzingen over begeleiding en remediëring

De ouder ondertekent het rapport en geeft het terug mee naar school.

Informeren

Waar vindt u nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind?

 • in de schriften en/of kaften
 • in de toetsen die u na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening meekrijgt
 • in de klasagenda, hét communicatiemiddel tussen onze school en u, de ouders. Wij vragen u de klasagenda minstens eenmaal per week te ondertekenen
 • in de contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding
 • in het gesprek met de leerkracht(en) tijdens de oudercontacten of na een aangevraagde afspraak
 • in de resultaten van huiswerken. Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende les voor te bereiden

Volgende richtlijnen worden in verband met het huiswerk gerespecteerd:

Leeftijdscategorie Frequentie Maximale tijdsduur

Eerste graad 3 x per week 15’

Tweede graad 3 x per week 30’

Derde graad 4 x per week 45’

Begeleiden en remediëren

U kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op geregelde tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden.

Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Het moet door voortdurende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden. Het werkt hiervoor samen met het CLB en de ouders en doet, in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inzetten van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen naargelang de noden van de leerling.

Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. Uw kind kan ook voor hulp doorgestuurd worden naar een zorgcoördinator of naar het centrum voor leerlingenbegeleiding. Uiteraard wordt u als ouder over dit alles ingelicht via onder meer het oudercontact, een mededeling, het rapport....