ประมวลภาพงาน IMMS 2018

กดเพื่อดาวน์โหลด Proceedings

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel 0-2473-7000 ต่อ 4008-4009

Fax: 0-2472-5715