อ่านออก-เขียนได้

เอกสารดาวโหลด

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างคำสำหรับทดสอบการเขียน

ตัวอย่างคำสำหรับทดสอบการเขียน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

คำนำ บรรณานุกรม

เอกสารประกอบการสอน

วันที่ 1-10

เอกสารประกอบการสอน

วันที่ 11-20

เอกสารประกอบการสอน

วันที่ 21-30

เอกสารประกอบการสอน

วันที่ 31-40

เอกสารประกอบการสอน

วันที่ 41-50

อ่านออกเขียนได้ ภายใน

50 วัน

คำสำหรับทดสอบการเขียน

เพลงประกอบโครงการอ่านออก-เขียนได้

เพลงสระแผ่นที่ 1


เพลงสระแผ่นที่ 2


การติดตามประเมินผล (ส่งงาน)