Erasmus+

Experiencing Diversity through Art

Osnovna šola Bršljin iz Slovenije, Zespol Szkoly i Gimnazjum im. Wladyslawa Orkana w Niedzwiedziu s Poljske in Agrupamento de Escolas de Castro Marim s Portugalske smo vzpostavile stik preko e-Twinning platforme in se odločile za mednarodno sodelovanje v dveletnem projektu pod naslovom »Experiencing Diversity through Art«. Ker šole obiskujejo učenci različnih kultur in spoštujemo raznolikost, smo kot prioriteto projekta izbrali socialno vključenost. Preko umetnosti (literatura, likovna umetnost, glasba) kot medija za izražanje ustvarjalnosti bodo učenci spoznavali, raziskovali in doživljali kulturno raznolikost (s poudarkom na slovenski, portugalski in poljski kulturi). Tema bodo migracije, zato nas bodo zanimale literarne zgodbe in pesmi s to tematiko ter življenjske zgodbe oseb, ki so migrirale. Menimo, da nam bodo raznolike izkušnje teh oseb pomagale pri vzpostavljanju pogojev za uspešnejšo socialno vključevanje učencev iz tujejezičnega okolja. Najbolj aktivni udeleženci projekta bodo učenci in učitelji ožje skupine vsake šole. To bodo učenci, stari od 12 do 14 let, ki se sporazumevajo v angleščini, še posebej bodo vključeni učenci iz tujejezičnih okolij. Vsake mobilnosti naj bi se udeležilo 6 najbolj aktivnih učencev in 3 učitelji z vsake šole. Posebej bomo spodbudili tiste učence, ki imajo manj priložnosti za mobilnost. Z mednarodnim projektom želimo udeležence spodbuditi k aktivni uporabi angleščine in večstranski uporabi IKT v komunikaciji s partnerskimi šolami. Tudi učitelji bodo nadgrajevali svoj profesionalni razvoj, saj bo projekt zahteval stalno in poglobljeno delovanje. Pričakujemo, da si bodo učitelji partnerskih šol izmenjali primere dobre prakse in izkušnje dela z učenci. Tako bodo v svoj pouk vključili novo znanje ter učence spodbujali k deljenju izkušenj in mnenj. Pričakujemo, da tovrstno sodelovanje ne bo vplivalo le na udeležence, temveč tudi na druge učence, njihove starše, na druge učitelje in tudi na lokalne skupnosti vseh šol. Dveletno mednarodno sodelovanje bo temeljilo na 4 srečanjih, ki bodo vključevala zlasti izkustveno učenje v živo, demonstracije, praktično delo, poustvarjanje in ekskurzije. Med posameznimi srečanji bodo potekale vmesne aktivnosti na matičnih šolah, kjer bomo uporabljali nabor klasičnih metod in tudi RWCT tehnike – Reading, writing for critical thinking.

Po končanem projektu pričakujemo, da bomo izdelke učencev, posnetke in publikacijo uporabili pri nadaljnjem delu, pri medpredmetnem povezovanju, z objavo na e-Twinningu pa želimo osveščati o migracijah in pomembnosti socialnega vključevanja kljub kulturnim razlikam tudi ostale aktivne uporabnike platforme v evropskem in mednarodnem okolju.

Primary school Bršljin (Slovenia), Zespol Szkoly i Gimnazjum im. Wladyslawa Orkana w Niedzwiedziu (Poland) and Agrupamento de Escolas de Castro Marim (Portugal) established contact via the eTwinning platform and decided for an international cooperation in the two-year project entitled "Experiencing Diversity through Art". The schools have students from different cultures and we respect diversity, so we selected social inclusion as a project priority. Using art as a medium for creative expression, the students will learn about, explore and experience cultural diversity. The theme is migration, so we are interested in literary stories and poems on this theme and the life stories of people who have migrated. We believe that their experiences will help us establish the conditions for successful social integration of students from foreign language environments. The participants of the project are students and core group teachers of each school. The students, aged from 12 to 15, who can communicate in English, and especially the students from foreign language environments will be included. 6 students and 3 teachers from each school will attend the exchanges. We will encourage especially those students who have fewer opportunities for mobility. The international project’s aim is to encourage the participants to actively use English and to multilateral use of ICT in communication with the partner schools. The teachers will upgrade their professional development, as the project will require continuous and in-depth performance. We expect that the teachers of the partner schools will exchange teaching methods and experience in working with students, enrich their practice with adding new knowledge into their own teaching, and encourage the active role of students in sharing experiences, reflections and discussions. We expect that this cooperation will not only have an impact on the participants, but also on other students, their parents, other teachers and the local communities of the schools. The two-year project is based on 4 meetings which include the experiential learning, demonstrations, practical work, reproducing and excursions. Between the exchanges, the partner schools are going to carry out the interim activities in which a set of classical methods and RWCT techniques (Reading and Writing for Critical Thinking) will be used.

At the end of the project a printed publication in English will be issued. After the project, we expect to use the students’ products, videos and the publications in our work within the curriculum. With publishing on eTwinning we want to raise awareness about migration and the importance of social inclusion despite the cultural differences.