การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
4

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 - โครงสร้าง
O2 - ข้อมูลผู้บริหาร
O3 - อำนาจหน้าที่
O4 - แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 - ข้อมูลการติดต่อ
O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 - Q&A
O9 - Social Network

การดำเนินงาน

O10 - แผนดำเนินงานประจำปี
O11 - รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 - E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 - รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 - การดำเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน