งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ONESQA_Certificate_of_Assessment_B23634.pdf

หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

BR SAR ปีการศึกษา 2565

BR SAR 2564.pdf

BR SAR ปีการศึกษา 2564

SAR 2563.pdf

BR SAR ปีการศึกษา 2563

แผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2566 OIT.pdf

แผนยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2563-2566

คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2563-2566.pdf

คู่มือประกันคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 2563-2566


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565

ผู้รับผิดชอบผลการประเมินรายตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2565

แบฟอร์ม SAR ครู ปีการศึกษา 2565 

ส่งงานเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2565

ส่งงานไฟล์PDF SARครู ตามกลุ่มสาระ ฯ 

ปีการศึกษา 2565

กลยุทธ์และมาตรฐาน.pdf

กลยุทธ์และมาตรฐาน

ฟอร์มรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรม (2565).docx

แบบฟอร์มรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ / กิจกรรม