งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ONESQA_Certificate_of_Assessment_B23634.pdf

หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

BR SAR 2566.pdf

BR SAR ปีการศึกษา 2566

BR SAR 2565.pdf

BR SAR ปีการศึกษา 2565

BR SAR 2564.pdf

BR SAR ปีการศึกษา 2564

SAR 2563.pdf

BR SAR ปีการศึกษา 2563

แผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2563-2566 OIT.pdf

แผนยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2563-2566

คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2563-2566.pdf

คู่มือประกันคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 2563-2566

138 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2566

ผู้รับผิดชอบผลการประเมินรายตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2566

แบฟอร์ม SAR ครู ปีการศึกษา 2566 

ส่งงานเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2566

ส่งงานไฟล์PDF SARครู ตามกลุ่มสาระ ฯ

ปีการศึกษา 2566

กลยุทธ์และมาตรฐาน.pdf

กลยุทธ์และมาตรฐาน

ฟอร์มรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรม (2565).docx

แบบฟอร์มรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ / กิจกรรม

ส่งไฟล์รายงานประเมินความพึงพอใจ

ต่อโครงการหรือกิจกรรม 

ปีการศึกษา2566